دومین همایش ملی چشم لنداز توسعه پایدار روستایی ایران , 2019-02-17

عنوان : ( -SME-آسیب شناسی توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد: سفالسازی روستای مند گناباد )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , حمیده محمودی , کبریا مرادی , جواد دامن پاک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه دولتهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اذعان کردهاند که کسب و کارهای کوچک و هسته اقتصاد هر کشوری محسوب میشوند. و به دلایل متعددی از جمله نقش آنها به عنوان مولد اشتغال، ،-SME-متوسط کاهش فقر، افزایش مزیت رقابتی و توسعه ملی و منطقهای مورد تأیید بسیاری کشورها قرار گرفتهاست. بر این اساس هدف از انجام پژوهش کیفی حاضر که با بهره گیری از روش تئوری بنیانی صورت گرفته، بررسی موانع و مشکلات کسب و کارهای کوچک چون تولید سفال روستای مند گناباد است که در قالب یک مدل شناسایی گردید. برای جمعآوری دادهها از تکنیک مصاحبه -انفرادی، نیمه نفر آنان به روش نمونه گیری 11 ساختارمند و گلوله برفی- بهره گرفته شده است. جامعۀ مورد مطالعه، سفالسازان روستای مند هستند که هدفمند مورد مطالعه قرار گرفتند .داده های پژوهش با بهره گیری از تکنیک مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری و در قالب سه مرحله مشکل اصلی طبقه بندی گردید. یافته های پژوهش نشان داد که سفال سازان 3 کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل و در قالب روستای مند با چالشهای اقتصادی نظیر نظام هزینه- درآمد، ضعف بازاریابی، عدم امکان رقابت با تولیدات مشابه و محدودیت های سرمایه گذاری و اداری نظیر عدم انسجام و حمایت صنفی، عدم حمایت های دولتی و عدم وجود نظام آموزشی و اجتماعی- فرهنگی چون شکاف بین نسلی و باورها و دیدگاههای مشتریان مواجهاند.

کلمات کلیدی

, آسیب شناسی, کسب و کار کوچک, سفال گری, روستای مند, تئوری بنیانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073349,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and محمودی, حمیده and مرادی, کبریا and دامن پاک, جواد},
title = {-SME-آسیب شناسی توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد: سفالسازی روستای مند گناباد},
booktitle = {دومین همایش ملی چشم لنداز توسعه پایدار روستایی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسیب شناسی،کسب و کار کوچک، سفال گری، روستای مند، تئوری بنیانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T -SME-آسیب شناسی توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد: سفالسازی روستای مند گناباد
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A محمودی, حمیده
%A مرادی, کبریا
%A دامن پاک, جواد
%J دومین همایش ملی چشم لنداز توسعه پایدار روستایی ایران
%D 2019

[Download]