تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (12), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (95-110)

عنوان : ( اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع سبز --Mentha spicata تحت تنش خشکی )

نویسندگان: قادر رستمی تبنق , محمد مقدم , الهام سعیدی پویا , لادن آژدانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات تعدیل کنندگی اسید هیومیک بر شدت تنش خشکی در گیاه دارویی نعناع سبز، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح -30، 70 و 100 درصد ظرفیت زراعی- به عنوان فاکتور اول و محلول پاشی اسید هیومیک در چهار سطح -صفر، 100، 500 و 1000 میلی‌گرم در لیتر- به عنوان فاکتور دوم بودند. در این پژوهش نعناع سبز قادر نبود بیش از 2 هفته تنش 30 درصد ظرفیت زراعی را تحمل کند و به طور کامل گیاهان این سطح نابود شدند. صفات رویشی گیاه از قبیل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، طول برگ، عرض برگ و وزن تر و خشک برگ و ساقه در تنش ملایم خشکی -70 درصد ظرفیت زراعی- کاهش معنی داری نسبت به تیمار شاهد نشان دادند. محلول پاشی اسید هیومیک به ویژه غلظت 1000 میلی گرم در لیتر تحت تنش خشکی سبب بهبود این صفات نسبت به گیاهان شاهد گردید. بیشترین مقادیر رنگیزه‌های فتوسنتزی در تنش خشکی 70 درصد ظرفیت زراعی و محلول پاشی 1000 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک و کمترین آنها در تیمار عدم تنش خشکی و کاربرد 500 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک مشاهده شد. بالاترین میزان فنل کل -62/0 میلی گرم/گرم وزن تر- و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره برگ -16/60 درصد- در گیاهان حاصل از محلول پاشی 1000 میلی گرم در لیتر‌ اسید هیومیک تحت تنش ملایم خشکی مشاهده شد. بیشترین محتوی رطوبت نسبی برگ در شرایط عدم تنش و محلول پاشی 1000 میلی-گرم در لیتر اسید هیومیک حاصل شد. بنابراین می‌توان اظهار داشت که نعناع سبز گیاهی بسیار حساس به تنش خشکی است و با توجه به کاهش ‌شاخص‌های رشد و فرایندهای فیزیولوژیکی ناشی از تنش خشکی کاربرد اسید هیومیک به‌ویژه در غلظت بالا -1000 میلی گرم در لیتر- بصورت محلول پاشی می تواند به عنوان کود آلی همراستا با کشاورزی پایدار در تنظیم پتانسیل اسمزی نعناع سبز تحت شرایط تنش خشکی ملایم تا حدودی موثر باشد.

کلمات کلیدی

, پرولین, رطوبت نسبی برگ, کلروفیل, مواد آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073354,
author = {رستمی تبنق, قادر and مقدم, محمد and سعیدی پویا, الهام and آژدانیان, لادن},
title = {اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع سبز --Mentha spicata تحت تنش خشکی},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2019},
volume = {12},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-7604},
pages = {95--110},
numpages = {15},
keywords = {پرولین، رطوبت نسبی برگ، کلروفیل، مواد آلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع سبز --Mentha spicata تحت تنش خشکی
%A رستمی تبنق, قادر
%A مقدم, محمد
%A سعیدی پویا, الهام
%A آژدانیان, لادن
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2019

[Download]