پژوهش نامه مذاهب اسلامی, دوره (8), شماره (16), سال (2022-2) , صفحات (193-218)

عنوان : ( کلام و تکلم الاهی از دیدگاه صدرالدین شیرازی )

نویسندگان: داود داداش زاده , علیرضا نجف زاده تربتی , وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صفت تکلم از صفات مشترک بین انسان و خدا است. در قرآن کریم و روایات نیز تکلم از اوصاف خدا قلمداد شده است. با اینکه کلام الاهی از مراتب مختلفی برخوردار است و تمام پهنهٔ هستی را شامل می‌شود اما اندیشوران اسلامی، از جمله اشاعره و معتزله، فقط به برخی از مراتبش توجه کرده‌اند. در نتیجه آیات و روایات به صورت صحیحی تبیین نشد و با دخالت انگیزه‌های سیاسی به خونریزی‌های فراوان در جهان اسلام انجامید. صدرالدین شیرازی بر اساس مبانی حکمت متعالیه مانند اصالت و تشکیک وجود، نظریه عقول و عوالم سه‌گانه وجود، از یک سو مدعی وضع الفاظ برای روح معانی شد و از سوی دیگر تحت تأثیر آیات و روایات، کلام الاهی را از انحصار کلام لفظی خارج کرد و چهار مرتبهٔ اصلی برای کلام الاهی ثابت کرد که عبارت‌اند از: ظهور کلام در عالم اسماء، عقل، مثال و طبیعت. تحلیل وی از حقیقت کلام الاهی می‌تواند تبیین کامل‌تری از آیات و روایات مربوط به کلام الاهی پیش نهد و در نزاع دامنه‌دار بین اشاعره و معتزله در این حوزه راه‌حل نویی مطرح کند.

کلمات کلیدی

, صور کلام الاهی, کلام تکوینی, کلام تشریعی, کلام نفسی, صدرالدین شیرازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073382,
author = {داداش زاده, داود and نجف زاده تربتی, علیرضا and فخار نوغانی, وحیده},
title = {کلام و تکلم الاهی از دیدگاه صدرالدین شیرازی},
journal = {پژوهش نامه مذاهب اسلامی},
year = {2022},
volume = {8},
number = {16},
month = {February},
issn = {2423-4044},
pages = {193--218},
numpages = {25},
keywords = {صور کلام الاهی، کلام تکوینی، کلام تشریعی، کلام نفسی، صدرالدین شیرازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کلام و تکلم الاهی از دیدگاه صدرالدین شیرازی
%A داداش زاده, داود
%A نجف زاده تربتی, علیرضا
%A فخار نوغانی, وحیده
%J پژوهش نامه مذاهب اسلامی
%@ 2423-4044
%D 2022

[Download]