دانشگاه علوم پزشکی گرگان, دوره (20), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (115-122)

عنوان : ( شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری به روش PCR-duplex )

نویسندگان: رویا بیت سیاح , فاطمه حدادی , حسین کمال الدینی , میرزامحمدرضا شریف مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: روش PCR-duplex یک روش زیست شناسی با کاربرد گسترده است که قابلیت شناسـا یی اختصاصـ ی و بـا حساسیت بالای میکروارگانیسمها را داراست. این مطالعه به منظور شناسـایی مولکـولی سـودوموناس اسـتوتزری (stutzeri Pseudomonas) بـه روش PCR-duplex انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی باکتری 17588 ATCC stutzeri Pseudomonas از مرکز ذخایر ژنتیک تهیـ ه و پـس از کشت، DNA در فاز لگاریتمی رشد به روش جوشاندن استخراج گردید. سـپس بـا اسـتفاده از روش PCR-duplex مبـادرت بـه شناسـا یی اختصاصی این باکتری گردید. پرایمرهای موردنظر با استفاده از ژنهای catA و nirP طراحی شد. بررسی حساسیت و اختصاصـیت واکـنشPCR-duplex با استفاده از 5 باکتری انجام شد. یافتهها: نتایج حاصل، تکثیر دو باند 512 bp و 249 bp را به ترتیب برای ژن catA و nirP نشان داد. نتایج بررسی اختصاصیت 100درصد تعیین شد و حساسیت µL/ng 048/0 از DNA ژنومی را برای هر دو ژن catA و nirP نشان داد. نتیجهگیری: روش مولکولی PCR-duplex باتوجه به داشتن حساسیت و ویژگی مناسب و قابلیت شناسایی بالای بـاکتری سـودوموناس استوتزری میتواند به عنوان یک روش روتین در آزمایشگاههای مجهز توسط افراد متخصص برای شناسایی موارد مشـکوک مـورد اسـتفاده قرارگیرد.

کلمات کلیدی

, سودوموناس استوتزری , PCR-duplex , ژن catA , ژن nirP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073385,
author = {رویا بیت سیاح and فاطمه حدادی and حسین کمال الدینی and شریف مقدم, میرزامحمدرضا},
title = {شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری به روش PCR-duplex},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی گرگان},
year = {2019},
volume = {20},
number = {4},
month = {January},
issn = {۱۵۶۲-۴۷۶۵},
pages = {115--122},
numpages = {7},
keywords = {سودوموناس استوتزری ، PCR-duplex ، ژن catA ، ژن nirP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری به روش PCR-duplex
%A رویا بیت سیاح
%A فاطمه حدادی
%A حسین کمال الدینی
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%J دانشگاه علوم پزشکی گرگان
%@ ۱۵۶۲-۴۷۶۵
%D 2019

[Download]