علوم و مهندسی زلزله, دوره (5), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (39-59)

عنوان : ( طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدل سازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی )

نویسندگان: ناصر تالی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , عباس قلندر زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اثر جابه جایی ریز صفحات نسبت به همدیگر امواج لرزهای و شکست گسل شکل می گیرد که با توجه به عمق، میزان جابه جایی، نوع جابه جایی، شرایط زیرسطحی پیامدهای متنوعی را بر روی سطح زمین از خود نشان می دهد. تاکنون مطالعات محدودی بر روی گسلش سطحی صورت گرفته است اما به دلبل وقوع سه زمین لرزه چی چی تایوان، دوزجی وکوجاعلی ترکیه انجام چنین مطالعاتی شتاب گرفته است. با توجه به از بین رفتن سریع شواهد سطحی گسلش و کم بودن زمان بررسی ها از یک طرف و زمان بر بودن و بااب بالا بودن هزینه های ساخت نمونه های بزرگ مقیاس -شرایط 1g- از طرف دیگر، اهمیت مطالعاات گسلش در شرای گرانش تشدید شده -Ng- به کمک دستگاه سانتریفیوژ را آشکار می کند. در این تحقیق ابتدا جزئیات جعبه دو بخشی گسلش مورد استفاده تشریح شده است. سپس نتایج هفت آزمایش شبیه سازی گسلش انجام شده به کمک این جعبه ارائه شده است. پنج آزمایش اولیه به منظور کالیبراسیون جعبه و کاهش شرایط مرزی بوده است و دو آزمایش نیز به شبیه سازی گسلش عادی و معکوس - بعد از کسب شرایط مطلوب - بر روی خاک ها ی دانه ای پرداخته است سپس نتایج مقدار جابه جایی منتقل شده به سطح زمین، میزان جابه جایی مورد نیاز سنگ کف جهت ظهور گسل در سطح، تغییر زاویه گسل از سنگ کف تا سطح زمین، وسعت منطقه تغییر شکل در گسلش معکوس و عادی با همدیگر مقایسه شده است

کلمات کلیدی

, سانتریفیوژ, گسلش, جعبه شبیه ساز گسلش, انتشار گسلش, گسلش عادی, گسلش معکوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073390,
author = {تالی, ناصر and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر and عباس قلندر زاده},
title = {طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدل سازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی},
journal = {علوم و مهندسی زلزله},
year = {2018},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {2476-6097},
pages = {39--59},
numpages = {20},
keywords = {سانتریفیوژ، گسلش، جعبه شبیه ساز گسلش، انتشار گسلش، گسلش عادی، گسلش معکوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدل سازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی
%A تالی, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%A عباس قلندر زاده
%J علوم و مهندسی زلزله
%@ 2476-6097
%D 2018

[Download]