چهارمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی , 2019-02-26

عنوان : ( بررسی تغییرات برخی از شاخص های بیوشیمیایی سرم در گربه های آلوده به انگل توکسوکارا کاتی )

نویسندگان: مرضیه کاظمی , مهدیه زعیمی , حسن برجی , غلامرضا رزمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: توکسوکارا کاتی یکی از نماتودهای شایع روده گربه و گربه سانان وحشی می باشد که می تواند انسان را در سراسر جهان آلوده کند این انگل از راسته آسکاریدیدا و خانواده آسکاریده می باشد علی رغم شیوع بالا این انگل در جمعیت گربه ها و همچنین ماهیت زئونوتیک بودن آن، مطالعات بسیار محدودی در ارتباط با تغییرات بیوشیمیایی ناشی از آن موجود می باشد لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی برخی پارامترهای بیوشیمیایی در گربه های آلوده به توکسوکارا کاتی است. روش کار در مطالعه حاضر، اندازه گیری فعالیت سرمی آنزیمهایAST، ALT ، ALP، CK ، CK- MB، GGT، غلظت سرمی بیلی روبین تام، گلوکز، اوره، کراتینین، تروپونین I، پروتئین تام و همچنین فرکشنهای مختلف پروتئین سرم در تعداد 8 گربه آلوده به توکسوکارا کاتی در مقایسه با موارد غیر آلوده (15 قلاده) مورد ارزیابی قرار گرفت. شناسایی گربه های آلوده به این انگل با روش آزمایش مدفوع وکالبدگشایی انجام شد. نتایج بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، کاتی افزایش معنی دار فعالیت سرمی ALT و غلظت سرمی cTn I، آلفا 2 گلوبولین و کاهش معنی دار نسبت آلبومین به گلوبولین در گربه های آلوده به توکسوکارا نسبت به گروه غیر آلوده مشاهده گردید P<0.05). نتیجه گیری: نتایج فوق نشان دهنده تاثیر انگل توکسوکارا کاتی بر برخی از شاخصهای بیوشیمیایی سرم از جمله شاخصهای آسیب کبدی و عضله قلب در گربه های آلوده می باشد. همچنین تغییرات الگوی الکتروفورتوگرام می تواند نشانگر افزایش غلظت سرمی پروتئین های فاز حاد باشد. داده های به دست آمده در این تحقیق می تواند بعنوان ابزار مفیدی برای تشخیص، پیش آگهی، ارزیابی درمان بیماری و همچنین در درک بهتر پاتوژنز این انگل مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, : توکسوکارا کاتی, شاخص های بیوشیمیایی, گربه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073416,
author = {کاظمی, مرضیه and زعیمی, مهدیه and برجی, حسن and رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی تغییرات برخی از شاخص های بیوشیمیایی سرم در گربه های آلوده به انگل توکسوکارا کاتی},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {: توکسوکارا کاتی، شاخص های بیوشیمیایی، گربه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات برخی از شاخص های بیوشیمیایی سرم در گربه های آلوده به انگل توکسوکارا کاتی
%A کاظمی, مرضیه
%A زعیمی, مهدیه
%A برجی, حسن
%A رزمی, غلامرضا
%J چهارمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی
%D 2019

[Download]