هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران , 2019-02-20

عنوان : ( بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر ماندگاری وضعیت خشکسالی در محدوده شش ایستگاه سینوپتیک منتخب کشور )

نویسندگان: منصوره غزنوی , ابوالفضل مساعدی , محمد قبائی سوق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی از مهم‌ترین و شایع‌ترین بلایای طبیعی است که به طور آرام و پیش‌رونده‌ای منجر به خسارت‌های زیست محیطی، کشاورزی و اقتصادی در همه شرایط اقلیمی و در سرتاسر جهان می‌شود. در این پژوهش ابتدا مقادیر شاخص‌های بارش استاندارد شده (SPI)، بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI)، شناسایی خشک‌سالی (RDI) و شناسایی مؤثر خشکسالی (eRDI) در مقیاس‌های سالانه و دوره رشد (9 ماه منتهی به خرداد) در شش ایستگاه سینوپتیک منتخب کشور با شرایط متفاوت آب و هوائی، محاسبه و ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص‌های مورد بررسی، تعیین شد. در ادامه با محاسبه ماتریس احتمال انتقال، وضعیت ماندگاری هریک از دوره‌های رطوبتی خشک، نرمال و مرطوب در هر مقیاس زمانی در محدوده هر یک از ایستگاه‌ها مورد بررسی مشخص شد. نتایج ضریب همبستگی نشان‌دهنده وجود همبستگی قوی بین شاخص‌های SPI با شاخص‌های RDI و eRDI چه در مقیاس دوره رشد و چه در مقیاس سالانه می‌باشد. بیشترین همبستگی بین شاخص SPEI با دیگر شاخص‌ها مربوط به رامسر واقع در اقلیم مرطوب ساحلی می‌باشد و با کم‌شدن مقدار بارش همبستگی آنها با یکدیگر کاهش می‌یابد. هم چنین همبستگی شاخص‌ها دوره رشد از قوت بیشتری برخوردار می‌باشد. به عبارت دیگر تشابه عملکردی این شاخص‌ها در دوره رشد (سال آبی منهای فصل تابستان) بیشتر از دوره سالانه می‌باشد. بیشترین وضعیت ماندگاری خشکسالی بر اساس شاخص‌های مختلف و در ایستگاه‌های مختلف مربوط به وضعیت نرمال است. با توجه به نتایج، در اقلیم‌های خشک مانند شهرهای بندرعباس، یزد و سبزوار احتمال ماندگاری خشکسالی در هر یک از وضعیت‌های قبلی بر اساس شاخص‌های SPEI و SPI بسیار متفاوت می‌باشد. شاخص‌های RDI و eRDI هم در اقلیم‌های خشک مانند یزد، سبزوار و بندرعباس رفتار مشابهی داشته و از همبستگی بالایی برخوردارند، در حالی که ماندگاری خشکسالی بر اساس شاخص‌های eRDI و SPEI نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. پیشنهاد می‌شود که در پایش خشکسالی و پیش‌بینی ماندگاری آن از شاخص‌هایی استفاده شود که بهتر بتوانند شرایط منطقه را با توجه به عوامل موثر بر وقوع خشکسالی پایش نمایند

کلمات کلیدی

, شاخص SPEI, شاخص eRDI, ضریب همبستگی, ماتریس احتمال انتقال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073419,
author = {غزنوی, منصوره and مساعدی, ابوالفضل and محمد قبائی سوق},
title = {بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر ماندگاری وضعیت خشکسالی در محدوده شش ایستگاه سینوپتیک منتخب کشور},
booktitle = {هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شاخص SPEI، شاخص eRDI، ضریب همبستگی، ماتریس احتمال انتقال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر ماندگاری وضعیت خشکسالی در محدوده شش ایستگاه سینوپتیک منتخب کشور
%A غزنوی, منصوره
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمد قبائی سوق
%J هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
%D 2019

[Download]