ژئو مکانیک نفت, دوره (2), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (30-39)

عنوان : ( بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران )

نویسندگان: مجید تقی پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , عبداله ملقب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین مسائل مربوط به مخازن نفتی، افت فشار مخزن ناشی از برداشت هیدروکربن‌ها از آن‌ها است. به منظور حفظ میزان تولید یک چاه، انرژی از دست رفته مخزن باید به گونه‌ای جبران شود. یکی از روش‌های افزایش فشار مخزن تزریق گاز طبیعی است که در مخازن جنوب غرب ایران به طور عمده‌ای انجام می‌شود. از جمله مشکلات احتمالی مرتبط با تزریق گاز، ایجاد شکستگی‌های جدید و فعال شدن مجدد گسل‌های از پیش موجود می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی تمایل لغزش اصلاح شده، امکان فعالیت مجدد چهار گسل موجود در منطقه بررسی و فشار منفذی بحرانی تزریق تخمین زده شده است. نتایج محاسبات تمایل لغزش نشان می‌دهند که تمامی گسل‌ها در شرایط تنش کنونی مخزن پایدار هستند و گسل F2 پایدارترین گسل پس از تزریق بوده که می‌تواند یک افزایش فشار منفذی تا 57 مگاپاسکال را تا قبل از لغزش بر روی صفحه خود تحمل کند. نتایج تخمین پایداری شکستگی نشان می‌دهد که بیشترین میزان تغییرات تنش افقی لازم برای فعالیت مجدد نیز مرتبط با گسل F2 می‌باشد که بیانگر پایداری بیشتر گسل‌های دارای امتداد شرقی-غربی نسبت به گسل‌های با امتداد شمال شرق-جنوب غرب در میدان می‌باشد.

کلمات کلیدی

, تزریق گاز, پایداری گسل, تحلیل ژئومکانیکی, تمایل لغزش, مخزن آسماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073427,
author = {تقی پور, مجید and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر and عبداله ملقب},
title = {بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران},
journal = {ژئو مکانیک نفت},
year = {2019},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2538-4651},
pages = {30--39},
numpages = {9},
keywords = {تزریق گاز، پایداری گسل،تحلیل ژئومکانیکی،تمایل لغزش، مخزن آسماری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران
%A تقی پور, مجید
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%A عبداله ملقب
%J ژئو مکانیک نفت
%@ 2538-4651
%D 2019

[Download]