مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (8), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (27-38)

عنوان : ( بررسی اثر ناحیه غنی از رزین بر رشد ترک در هسته‌ی فومی پره کامپوزیتی توربین بادی به روش المان محدود )

نویسندگان: میلاد سلیمانی , مسعود طهانی , پدرام زمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناحیه غنی از رزین یکی از عیوب رایج هنگام فرایند ساخت کامپوزیت های ساندویچی در روش تزریق رزین به کمک خلا است. شبیه سازی عددی گسترش ترک در نمونه های کامپوزیت ساندویچی از پره توربین بادی با استفاده از معیار بسته شدن مجازی ترک و روش اجزای محدود توسعه یافته انجام می شود. با در نظر گرفتن سه اندازه مختلف برای ناحیه غنی از رزین، اثر ابعاد این ناحیه بر رفتار رشد ترک و واماندگی کامپوزیت ساندویچی بررسی می شود. نتایج حل عددی نشان دادند که ترک از زیر غلتک بارگذاری و در ناحیه زیر پوسته واقع در فوم شروع، تا مرکز هسته فومی رشد کرده و در نهایت با کاهش زاویه، به سمت ناحیه شیب دار در نمونه گسترش یافته و به سطح تماس هسته و پوسته می-رسد. با استخراج مقادیر فاکتور شدت تنش مشاهده شد که در شروع رشد ترک، مود دوم و در ادامه رشد ترک، مود اول به عنوان مودهای غالب شکست هستند؛ همچنین اضافه شدن ناحیه غنی از رزین با اندازه های کم و متوسط به نمونه های کامپوزیت ساندویچی، باعث ایجاد تأخیر در روند خرابی می شوند و در صورت زیاد بودن این ناحیه، فرآیند گسترش خرابی را شتاب می بخشد و نهایتاً منجر به فروپاشی سریع تر سازه می-شود. در نهایت آزمون خمش چهار نقطه ای روی نمونه های کامپوزیت ساندویچی انجام شده و تطابق خوبی بین نتایج حل عددی و تجربی رشد ترک و نمودار بار-جابجایی حاصل شد.

کلمات کلیدی

رشد ترک؛ پره توربین بادی؛ روش اجزای محدود توسعه یافته؛ معیار بسته شدن مجازی ترک؛ خمش چهار نقطه ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073428,
author = {سلیمانی, میلاد and طهانی, مسعود and زمانی, پدرام},
title = {بررسی اثر ناحیه غنی از رزین بر رشد ترک در هسته‌ی فومی پره کامپوزیتی توربین بادی به روش المان محدود},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2019},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-9475},
pages = {27--38},
numpages = {11},
keywords = {رشد ترک؛ پره توربین بادی؛ روش اجزای محدود توسعه یافته؛ معیار بسته شدن مجازی ترک؛ خمش چهار نقطه ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ناحیه غنی از رزین بر رشد ترک در هسته‌ی فومی پره کامپوزیتی توربین بادی به روش المان محدود
%A سلیمانی, میلاد
%A طهانی, مسعود
%A زمانی, پدرام
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2019

[Download]