فرهنگ رضوی, دوره (8), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (9-34)

عنوان : ( تبیین علم پیشین الهی به ذات در روایت عمران صابی )

نویسندگان: سیدعلی مشهدی , سیدحسین سیدموسوی , وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معناشناسی صفات الهی از مباحث مهم اعتقادی در حوزه فلسفه، کلام و دین‌پژوهی معاصر است، قاضی سعید قمی از معدود متفکران شیعی است که با تأکید بر تباین خداوند و مخلوقات و نفی هرگونه سنخیتی میان آن‌ها و با برداشتی عرفی از معنای اسم وصفت، قائل به اشتراک لفظی صفات خداوند و مخلوقات و نفی هرگونه تشابه معنایی بین صفات خدا و خلق است. ایشان دیدگاه خود را مقتضای تبعیت از پیامبران الهی و روایات ائمه اطهار و با تأکید بیشتر بر روایات امام رضا (علیه‌السلام) قلمداد می‌کند. مقاله حاضر با رویکردی نقادانه به بررسی و نقد مستندات روایی الهیات سلبی قاضی سعید قمی در نفی اشتراک معنوی صفات خداوند از روایات امام رضا (علیه‌السلام) پرداخته و سعی می‌کند ناسازگاری این دیدگاه با روایات ائمه اطهار خصوصاً با روایات امام رضا (علیه‌السلام) را اثبات کند.

کلمات کلیدی

, امام رضا, مناظره عمران صابی, اسماء و صفات, علم الهی, هوهویت, علم حضوری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073446,
author = {مشهدی, سیدعلی and سیدموسوی, سیدحسین and فخار نوغانی, وحیده},
title = {تبیین علم پیشین الهی به ذات در روایت عمران صابی},
journal = {فرهنگ رضوی},
year = {2020},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {2345-2560},
pages = {9--34},
numpages = {25},
keywords = {امام رضا، مناظره عمران صابی، اسماء و صفات، علم الهی، هوهویت، علم حضوری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین علم پیشین الهی به ذات در روایت عمران صابی
%A مشهدی, سیدعلی
%A سیدموسوی, سیدحسین
%A فخار نوغانی, وحیده
%J فرهنگ رضوی
%@ 2345-2560
%D 2020

[Download]