تحقیقات حقوقی, دوره (22), شماره (86), سال (2019-8) , صفحات (291-326)

عنوان : ( ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی )

نویسندگان: اعظم امینی , حجت میان آبادی , احسان دریادل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مایز قائل شدن میان قالب حقوقی و ساختار موافقت‌نامه پاریس در کل و محتوای خاصّ مقررات و عناصر فردی این سند حائز اهمیت است موافقت‌نامه پاریس طبق تعریف کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات یک معاهده است، اما همه مقررات این موافقت‌نامه تعهد حقوقی ایجاد نمی‌کند. موافقت‌نامه با پذیرش یک ساختار دوگانه، آمیزه‌ای از مقررات الزام‌آور و غیرالزام‌آور را در خود جای داده است. این موافقت‌نامه دربردارنده مجموعه‌ای از تعهدات سخت، نرم و موارد غیرتعهدآور است که مرز میان آن‌ها نامشخص است اما هریک از آن‌ها نقش متمایز و ارزشمندی را ایفا می‌کنند. این مقاله با روش دگماتیسم و به صورت توصیفی- تحلیلی، قالب حقوقی، قلمرو اجرایی و ساختار دوگانه بالا به پایین و پایین به بالا موافقت‌نامه پاریس را مورد بحث قرار می‌دهد و شاخصه‌های تعیین میزان الزام‌آوری مفاد اصلی موافقت‌نامه پاریس را شناسایی می‌نماید و آن‌ها را با تفکیک طیفی از تعهدات سخت، نرم و غیرتعهدآور که بیشترین تطابق را با آنها دارند ارائه می‌نماید.

کلمات کلیدی

\\\\\\\"موافقت نامه پاریس\\\\\\\"؛ \\\\\\\" تغییرات اقلیمی\\\\\\\"؛ \\\\\\\"قالب حقوقی\\\\\\\"؛ \\\\\\\"تعهدات سخت\\\\\\\"؛ \\\\\\\"تعهدات نرم\\\\\\\"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073461,
author = {امینی, اعظم and حجت میان آبادی and دریادل, احسان},
title = {ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی},
journal = {تحقیقات حقوقی},
year = {2019},
volume = {22},
number = {86},
month = {August},
issn = {1024-0772},
pages = {291--326},
numpages = {35},
keywords = {\\\\\\\"موافقت نامه پاریس\\\\\\\"؛ \\\\\\\" تغییرات اقلیمی\\\\\\\"؛ \\\\\\\"قالب حقوقی\\\\\\\"؛ \\\\\\\"تعهدات سخت\\\\\\\"؛ \\\\\\\"تعهدات نرم\\\\\\\"},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی
%A امینی, اعظم
%A حجت میان آبادی
%A دریادل, احسان
%J تحقیقات حقوقی
%@ 1024-0772
%D 2019

[Download]