علوم زمین, ( ISI ), دوره (29), شماره (114), سال (2020-2) , صفحات (123-128)

عنوان : ( برآورد ضریب کیفیت موج برشی در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر-ورزقان با استفاده از داده های پسلرزه ای )

نویسندگان: جعفر جاقوری , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضریب کیفیت موج برشی از جمله پارامترهای کلیدی یک ناحیه لرزه خیز جهت مطالعات زلزله شناسی و زلزله شناسی مهندسی می‏باشد. در مطالعه حاضر این ضریب در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر- ورزقان با استفاده از روش معکوس تعمیم یافته بر مبنای پنجره امواج برشی حاصل از پسلرزه های این دو زمینلرزه بررسی شده است. 2860 رکورد سه مؤلفه ای باند پهن و 540 رکورد تک مؤلفه ای باند کوتاه از 1650 پسلرزه با بزرگی بین 2.0 تا 3.0 استفاده شد. رکوردها حاصل از ثبت پسلرزه ها در مدت 29 روز توسط شبکه لرزه نگاری موقت مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در 5 ایستگاه باندپهن و 5 ایستگاه دورکوتاه می باشد. از آنجایی که روش معکوس تعمیم یافته برای حذف اثر چشمه به ساختگاه مرجع نیازمند است، انتخاب ساختگاه مرجع با استفاده از نتایج روش نسبت طیفی در ایستگاههای باندپهن و همچنین موقعیت توپوگرافی ایستگاه ها انجام شد. وابستگی بسامدی ضریب کیفیت موج برشی در محدوده 1.0 تا 10 هرتز مطالعه و به رابطه برازش داده شد. این مقدار پایین ضریب کیفیت موج برشی و وابستگی شدید بسامدی را می توان به ناهمگنی بسیار زیاد پوسته و لرزه خیزی فعال منطقه نسبت داد.

کلمات کلیدی

, ضریب کیفیت, موج برشی , اهر-ورزقان, پسلرزه, معکوس تعمیم یافته.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073491,
author = {جاقوری, جعفر and صادقی, حسین and حسینی, سیدکیوان},
title = {برآورد ضریب کیفیت موج برشی در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر-ورزقان با استفاده از داده های پسلرزه ای},
journal = {علوم زمین},
year = {2020},
volume = {29},
number = {114},
month = {February},
issn = {1023-7429},
pages = {123--128},
numpages = {5},
keywords = {ضریب کیفیت، موج برشی ، اهر-ورزقان،پسلرزه، معکوس تعمیم یافته.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد ضریب کیفیت موج برشی در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر-ورزقان با استفاده از داده های پسلرزه ای
%A جاقوری, جعفر
%A صادقی, حسین
%A حسینی, سیدکیوان
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2020

[Download]