روان پرستاری, دوره (6), شماره (4), سال (2018-11) , صفحات (27-33)

عنوان : ( اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو )

نویسندگان: افسانه قندهاریزاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فریبرز باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه : اختلال وسواسی اجباری یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که بر تمام جنبه های زندگی اثر می گذارد . با توجه به شیوع بالای اختلال وسواس جبری و اثرات مخربی که این اختلال در طولانی مدت بر روابط بین فردی و ارتباطات اجتماعی دارد. مطالعه ای با هدف بررسی اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و ترس از ارزیابی منفی بیماران وسواس شستشو انجام گرفت. روش کار:پژوهش حاضر نیمه آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با مطالعه پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان مبتلا به وسواس شستشو مراجعه کننده به کلینیک‌ های حرم مطهر و کلینیک خانه مهر در شهر مشهد درسال 1396بود. از این جامعه یک نمونه تصادفی 30نفره انتخاب و به طور تصادفی دردوگروه 15 نفره کنترل وآزمایش گمارده شدند. سپس برای گروه آزمایش درمان مبتنی بر بهزیستی در 12 جلسه ۹۰ دقیقه‌ای به صورت یک بار در هفته به عمل آمد. داده‌های پژوهش با استفاده از مقیاس شدت وسواس فکری- عملی ییل- براون (گودمن وهمکاران،1989) و پرسشنامه ارزیابی منفی ( لری، 1983 ) گردآوری و با استفاده از روش تحلیل واریانس بااندازه گیری های مکررو نرم افزار SPSS نسخه 23 تحلیل گردید. یافته‌ها :نتایج نشان داد که درمان بهزیستی روانشناختی بر وسواس فکری و وسواس عملی اثر مثبت معناداری داشته (001/0P<) که در پیگیری دو ماهه پس از مداخله نیز نتایج پایدار باقی مانده است. همچنین تحلیل داده‌ها نشان دهنده آن بود که درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی بر ترس از ارزیابی منفی بیماران وسواس شستشو تأثیرتاثیر معنی داری دارد،واین تاثیر نیزدر مطالعه پیگیری باقی مانده است. (001/0P<) نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که درمان بهزیستی روانشناختی در کاهش وسواس فکری وعملی ونیز کاهش ترس ارزیابی منفی بیماران وسواس شستشو موثر است واز این روش مداخله‌‌ای می‌توان به عنوان یک شیوه کارامد در درمان افراد وسواس در مراکز مشاوره استفاده کرد. واژه‌های کلیدی: درمان بهزیستی روانشناختی، وسواس فکری- عملی، ترس از ارزیابی منفی، وسواس شستشو

کلمات کلیدی

, درمان بهزیستی روانشناختی, وسواس فکری- عملی, ترس از ارزیابی منفی, وسواس شستشو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073501,
author = {افسانه قندهاریزاده and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and فریبرز باقری},
title = {اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو},
journal = {روان پرستاری},
year = {2018},
volume = {6},
number = {4},
month = {November},
issn = {۲۳۴۵-۲۵۰۱},
pages = {27--33},
numpages = {6},
keywords = {درمان بهزیستی روانشناختی، وسواس فکری- عملی، ترس از ارزیابی منفی، وسواس شستشو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو
%A افسانه قندهاریزاده
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A فریبرز باقری
%J روان پرستاری
%@ ۲۳۴۵-۲۵۰۱
%D 2018

[Download]