مدیریت بیابان, دوره (7), شماره (13), سال (2019-8) , صفحات (65-76)

عنوان : ( پهنه بندی گستره خطر فرونشست زمین با استفاده از تداخل سنجی راداری مطالعه موردی: کاشمر و خلیل آباد )

نویسندگان: حمید رضا کوه بنانی , محمد رضا یزدانی , سیدکیوان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه‌گیری رخداد فرونشست در مقیاس وسیع به دلیل حدوث کند و بطئی آن اصولاً چالش‌برانگیز بوده و نیاز به فنّاوری‌های پیشرفته دارد. اولین پیامد جبران ناپذیر این پدیده مخرب، کاهش سطح مخزن آبخوان ها است. به دلیل استخراج بیش‌ازحد منابع آب زیرزمینی و افت سطح پیزومتریک در بسیاری از آبخوان‌های کشورمان، فرونشست زمین با سرعت‌های مختلف در حال رخ دادن می باشد. روش تداخل سنجی راداری با پنجره مصنوعی در مناطقی که اطلاعات ژئودتیک زمینی کافی موجود نیست، روشی است که جابه جایی در راستای قائم را به خوبی و در گستره وسیع نمایش می دهد. در تحقیق حاضر از تصاویر جدید Sentinel-1A مربوط به سال‌های 94 تا 97 برای بررسی نرخ فرونشست استفاده گردید. منطقه موردمطالعه دشت‌های کاشمر و خلیل آباد را شامل می گردد. پس از اطمینان از همبستگی بالای تصاویر، تداخل نگار اولیه تهیه گردید. سپس با استفاده از روش کوتاه ترین خط مبنای مکانی و زمانی اقدام به حذف فازهای غیرضروری گردید. در نهایت فاز جابه جایی محاسبه و به مؤلفه قائم تبدیل گردید. نتایج حاصله نشان می دهد این منطقه در بیشترین حالت 17 سانتیمتر در سال فرونشست دارد و عمدتاً در حومه جنوب غرب شهر کاشمر و مناطق غربی دشت خلیل آباد متمرکز می باشد. به دلیل ناهمگن بودن نرخ فرونشست، این منطقه مستعد شکل گیری شکاف-های طولی و خطواره ها می باشد. نقشه نهایی به‌دست‌آمده می تواند به مدیران ذی ربط درخصوص کنترل و مدیریت منابع آبی و مخاطرات طبیعی و جلوگیری از بیابان‌زایی کمک شایانی نماید.

کلمات کلیدی

تداخل سنجی؛ سنتینل؛ پهنه بندی؛ نشست زمین؛ کوتاه ترین خط مبنا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073502,
author = {کوه بنانی, حمید رضا and محمد رضا یزدانی and حسینی, سیدکیوان},
title = {پهنه بندی گستره خطر فرونشست زمین با استفاده از تداخل سنجی راداری مطالعه موردی: کاشمر و خلیل آباد},
journal = {مدیریت بیابان},
year = {2019},
volume = {7},
number = {13},
month = {August},
issn = {2476-3985},
pages = {65--76},
numpages = {11},
keywords = {تداخل سنجی؛ سنتینل؛ پهنه بندی؛ نشست زمین؛ کوتاه ترین خط مبنا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پهنه بندی گستره خطر فرونشست زمین با استفاده از تداخل سنجی راداری مطالعه موردی: کاشمر و خلیل آباد
%A کوه بنانی, حمید رضا
%A محمد رضا یزدانی
%A حسینی, سیدکیوان
%J مدیریت بیابان
%@ 2476-3985
%D 2019

[Download]