علوم باغبانی ایران, دوره (51), شماره (4), سال (2021-2) , صفحات (979-993)

عنوان : ( ارزیابی برخی شاخصهای مورفولوژی و بیوشیمیایی چهار رقم گل داوودی تحت تیمار طول روز و اسید جیبرلیک )

نویسندگان: نسیم زرین , محمود شور , علی تهرانی فر , زهرا کریمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داوودی یکی ازگلهای زینتی ایران است

کلمات کلیدی

اسید جیبرلیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073520,
author = {زرین, نسیم and شور, محمود and تهرانی فر, علی and کریمیان, زهرا},
title = {ارزیابی برخی شاخصهای مورفولوژی و بیوشیمیایی چهار رقم گل داوودی تحت تیمار طول روز و اسید جیبرلیک},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2021},
volume = {51},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-482X},
pages = {979--993},
numpages = {14},
keywords = {اسید جیبرلیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی برخی شاخصهای مورفولوژی و بیوشیمیایی چهار رقم گل داوودی تحت تیمار طول روز و اسید جیبرلیک
%A زرین, نسیم
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A کریمیان, زهرا
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2021

[Download]