نامه پارسی, دوره (10), شماره (2), سال (2005-8) , صفحات (5-25)

عنوان : ( بررسی آرا و اندیشه های خیام و ابوالعلاء معری )

نویسندگان: امیر مقدم متقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خیام نیشابوری و ابوالعلاء معرّی هر دو از شعرای پرآوازه و ناموری هستند که در برخی از حوزه های فکری و ادبی همچون بزرگی خالق و کوچکی مخلوق،تحیر و سرگردانی و نگرانی دردناک ازفنای صرف ،تردید در معاد و انکار آن، اعتقاد به جبر و بی اعتنایی به تفویض ، عقل گرایی و خردورزی و تصویر پردازی های شعری ؛ قدر مشترک داشته و به یکدیگر نزدیک می باشند؛اما در برخی زمینه ها همچون موضوع زن، شراب ،اغتنام فرصت و گرویدن به مستی و بی خودی و توجه به عیش و لذت جویی و کام جویی از لذایذ دنیوی متفاوت بوده و از یکدیگر فاصله می گیرند. در این مقاله بر آن شدیم تا همین آرا و اندیشه های مشابه و متباین میان خیام و ابوالعلاء را در اشعار ایشان بر پایة ادبیات تطبیقی، مورد بحث و بررسی قرار دهیم ، تا دانسته شود میزان اشتراک و افتراق این دو شاعر در حوزه های فکری بر چه مقدار می باشد و در نهایت این که آیا خیام از ابوالعلاء تأثیرپذیرفته است یا خیر ؟

کلمات کلیدی

, خیام , ابوالعلاء, آراء , وجوه اشتراک و افتراق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073521,
author = {مقدم متقی, امیر},
title = {بررسی آرا و اندیشه های خیام و ابوالعلاء معری},
journal = {نامه پارسی},
year = {2005},
volume = {10},
number = {2},
month = {August},
issn = {0964-6371},
pages = {5--25},
numpages = {20},
keywords = {خیام ،ابوالعلاء،آراء ،وجوه اشتراک و افتراق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آرا و اندیشه های خیام و ابوالعلاء معری
%A مقدم متقی, امیر
%J نامه پارسی
%@ 0964-6371
%D 2005

[Download]