علوم باغبانی, دوره (32), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (519-529)

عنوان : ( تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسی )

نویسندگان: مریم کمالی , محمود شور , سیدحسین نعمتی , امیر لکزیان , حمیدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب از تنشهای مهم غیرزیستی است که رشد گیاه را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. به منظور بررسی اثر تنش آبی بر سه رقم گل اطلسی پرکاربرد در فضای سبز شهر مشهد آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار طراحی و اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 سطح آّبیاری ) 100 درصد )شااهد(( 80 60 و 40 درصاد ررفیات زرا(ای( و 3 رقام اطلسای ) Supercascade Tango blue و Tango white ( بود. نتایج نشان داد برهمکنش اثر رقم و سطوح آبیاری بر وزن خشک سطح برگ تعدادگل قطر گل طول جاا گال کلروفیال کال نشات الکترولیت محتوای رطوبت نسبی و میزان پرولین معنیدار بود. بیشترین وزن خشک ساقه ) 76 / 1 گر ( در شاهد تنش ) 100 درصد ررفیات زرا(ای( و در رقم Tango White بود. ضمن اینکه بیشترین وزن خشک برگ ) 07 / 2 گر ( و وزن خشک ریشه ) 43 / 0 گر ( در رقم Tango Blue مشاهده شد. باا افزایش تنش از 100 درصد به 40 درصد ررفیت زرا(ی سطح برگ در رقم Supercascade از 314 به 49 در رقم Tango Blue از 405 باه 44 و در رقام Tango White از 459 باه 69 ساانتی متار مربار رساید. بعاد از ا(ماال تانش 80 درصاد در رقام Supercascade2 درصاد در رقام Tango Blue10 درصاد و در رقام Tango White 3 درصاد و بعاد از ا(ماال تانش 40 درصاد در رقام Supercascade17 درصاد در رقام Tango Blue9 درصد و در رقم Tango White10 درصد نشت الکترولیت نسبت به شاهد افزایش یافات. ماایساه میاانیین اثارات متاابال تانش خشکی و رقم بر مادار پرولین نیز نشان داد بیشترین مادار پرولین در رقم Tango White و در تنش خشکی 40 درصد ررفیت زرا(ی و پس از آن در رقم Tango Blue و در تنش 40 درصد تجمر یافته است. به طور کلی دو رقم Tango Blue و Tango White هم در شرایط شاهد آبیااری رشاد بهتری داشتند و هم در شرایط کم آبیاری مااو تر بودند.

کلمات کلیدی

پرولین تعداد گل سطح ویژه برگ کلروفیل کل نشت الکترولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073523,
author = {کمالی, مریم and شور, محمود and نعمتی, سیدحسین and لکزیان, امیر and خزاعی, حمیدرضا},
title = {تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2019},
volume = {32},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4730},
pages = {519--529},
numpages = {10},
keywords = {پرولین تعداد گل سطح ویژه برگ کلروفیل کل نشت الکترولیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسی
%A کمالی, مریم
%A شور, محمود
%A نعمتی, سیدحسین
%A لکزیان, امیر
%A خزاعی, حمیدرضا
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2019

[Download]