پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (8), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (26-48)

عنوان : ( ظرفیت فرونسیس-عقل عملی- دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه ای تدریس )

نویسندگان: سمانه امینی مشهدی , ابوالفضل غفاری , بختیار شعبانی ورکی , رضا اکبریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، واکاوی نقش فرونسیس-عقل عملی- و نیز اراده ایمانی در موقعیتها و دوراهه های اخلاقی تدریس است که معلمان با آنها مواجه میشوند. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش استنتاجی بهره گرفته شد. بنابراین، نخست با تکیه بر دیدگاه های دیوید کار، ظرفیت فرونسیس-عقل عملی- در اخلاق تدریس مورد بحث قرار گرفت. سپس در چارچوب دیدگاههای کار و بر اساس مواضع علامه طباطبایی نسبت به اراده ایمانی، دلالتهایی برای قضاوتهای اخلاقی اثربخش در فرایند تدریس استنتاج شد. بنابر یافته های این پژوهش، به زعم کار، فرونسیس ارسطویی، نظم دهنده و کنترل کننده احساسات، تمایلات و خواسته ها در شرایط و موقعیتهای تدریس میباشد که با پیشرفت منش معلمان سروکار دارد. از مواضع علامه طباطبایی نیز میتوان استنباط نمود که در قضاوتهای حرفه ای تدریس، علاوه بر عقل عملی به عنوان بُعدی ادراکی، ایمان، اراده وعمل نیز حائز اهمیت اند؛ هرقدر ایمان در مراحل قلب، لسان، فکر و عمل، با وساطت اراده تقویت شود، تعالی اخلاق حرفه ای معلمان در مواجهه با موقعیتها و دوراهه های اخلاقی تدریس نیز تقویت میشود.

کلمات کلیدی

, اخلاق تدریس, دیوید کار, فرونسیس, عقل عملی, علامه طباطبایی, اراده ایمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073559,
author = {امینی مشهدی, سمانه and غفاری, ابوالفضل and شعبانی ورکی, بختیار and رضا اکبریان},
title = {ظرفیت فرونسیس-عقل عملی- دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه ای تدریس},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2019},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6360},
pages = {26--48},
numpages = {22},
keywords = {اخلاق تدریس، دیوید کار، فرونسیس، عقل عملی، علامه طباطبایی، اراده ایمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ظرفیت فرونسیس-عقل عملی- دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه ای تدریس
%A امینی مشهدی, سمانه
%A غفاری, ابوالفضل
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A رضا اکبریان
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2019

[Download]