اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (26), شماره (104), سال (2019-3) , صفحات (71-101)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند )

نویسندگان: ساسان ترابی , آرش دوراندیش , محمود دانشورکاخکی , علی کیانی راد , حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت باغداران سیب شهرستان دماوند در طرح پیشنهادی بیمه شاخص آب و هوایی پرداخته شد. بدین منظور از الگوهای لاجیت و توبیت بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش‌نامه از 307 باغدار منطقه دماوند به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی با تخصیص متناسب جمع‌آوری گردید. نتایج حاصل از الگوی لاجیت نشان داد که عواملی مانند سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار و رضایت باغداران از عملکرد بیمه فعلی دارای تأثیر منفی بر احتمال پذیرش طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی است. متوسط تمایل به پرداخت حق بیمه بهره‏برداران سیب‌ منطقه دماوند برای بهره‌گیری از برنامه پیشنهادی شاخص آب و هوایی به ازای هر هکتار 7900 هزار ریال محاسبه شد. همچنین نتایج حاصل از الگوی توبیت نشان داد که تأثیر عوامل سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار بر میزان تمایل به پرداخت حق بیمه بهره‏برداران سیب‌ مثبت است. از آنجا که عواملی مانند سطح تحصیلات باغدار و میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر احتمال پذیرش بیمه شاخص آب و هوایی و میزان تمایل به پرداخت حق بیمه داشتند، لذا پیشنهاد می‌شود که صندوق بیمه‌کشاورزی جهت معرفی طرح بیمه شاخص آب و هوایی و ارائه نقاط قوت و ضعف سیستم‌های فعلی بیمه‌ای و بیمه شاخص آب وهوایی، اطلاعات کاملی را در اختیار باغداران قرار داده تا میزان آگاهی باغداران افزایش یابد و قبل از اجرای این طرح بیمه‌ای یک فرهنگ‌سازی عمومی فراهم گردد.

کلمات کلیدی

مدیریت ریسک؛ بیمه شاخص آب و هوایی؛ مدل توبیت؛ مدل لاجیت؛ سیب‌ درختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073560,
author = {ترابی, ساسان and دوراندیش, آرش and دانشورکاخکی, محمود and علی کیانی راد and محمدی, حسین},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2019},
volume = {26},
number = {104},
month = {March},
issn = {1022-4211},
pages = {71--101},
numpages = {30},
keywords = {مدیریت ریسک؛ بیمه شاخص آب و هوایی؛ مدل توبیت؛ مدل لاجیت؛ سیب‌ درختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند
%A ترابی, ساسان
%A دوراندیش, آرش
%A دانشورکاخکی, محمود
%A علی کیانی راد
%A محمدی, حسین
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2019

[Download]