پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (9), شماره (33), سال (2019-1) , صفحات (79-90)

عنوان : ( بررسی تأثیر شوک‌های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام در ایران با استفاده از رویکرد مدل خودرگرسیون برداری بیزین -BVAR- )

نویسندگان: محمد اعظم رجبیان , احمد صباحی , محمدرضا لطفعلی پور , مهدی بهنامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایداری اقتصاد کلان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور در سال‌های اخیر می‌باشد. چون اقتصاد با ثبات بالا در مواجهه با شوک‌های مخرب ایستادگی بیشتری داشته و کمتر متلاطم می‌شود. در این مقاله به بررسی تأثیر شوک‌های شاخص‌های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص کل قیمت بورس تهران طی دوره 1395-1379 پرداخته شده است. متدلوژی استفاده شده مدل خودرگرسیون برداری بیزین -BVAR- می‌باشد. تمامی مدل‌های بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راستنمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، نتایج مختلفی به دست می‌آید. شاخص‌های پایداری اقتصاد کلان شامل: نسبت کسری بودجه به GDP، شاخص فلاکت و نسبت کسری تراز تجاری به GDP می‌باشد. در نهایت با استفاده از تابع عکس‌العمل آنی اثر شوک‌های وارده بر شاخص‌های پایداری اقتصاد کلان روی شاخص کل قیمت بورس برآورد شده است. نتایجنشان می‌دهد شوک کسری بودجه دولت اثر مثبتی بر شاخص کل قیمت بورس می‌گذارد. این اثر مثبت پس از سه دوره افزایش، روند کاهشی دارد و پس از 8 دوره تأثیر خود را از دست می‌دهد. اثر شوک شاخص فلاکت بر شاخص کل قیمت بورس نیز مثبت است که پس از افزایش تا دوره دوم روند کاهشی در پیش می‌گیرد و پس از 8 دوره تأثیر آن از بین خواهد رفت. شوک تراز تجاری اثر مثبت اولیه ناچیز بر شاخص کل قیمت بورس دارد که بعد از افزایش اولیه تا دوره دوم، از دوره سوم کاهشی بوده است.

کلمات کلیدی

پایداری اقتصاد کلان؛ شاخص قیمت سهام؛ الگوی خودرگرسیون برداری بیزین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073561,
author = {اعظم رجبیان, محمد and صباحی, احمد and لطفعلی پور, محمدرضا and بهنامه, مهدی},
title = {بررسی تأثیر شوک‌های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام در ایران با استفاده از رویکرد مدل خودرگرسیون برداری بیزین -BVAR-},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2019},
volume = {9},
number = {33},
month = {January},
issn = {2228-5954},
pages = {79--90},
numpages = {11},
keywords = {پایداری اقتصاد کلان؛ شاخص قیمت سهام؛ الگوی خودرگرسیون برداری بیزین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر شوک‌های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام در ایران با استفاده از رویکرد مدل خودرگرسیون برداری بیزین -BVAR-
%A اعظم رجبیان, محمد
%A صباحی, احمد
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A بهنامه, مهدی
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2019

[Download]