جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (49), شماره (2), سال (2017-12) , صفحات (57-82)

عنوان : ( معضلات معرفت‌شناختی الگوی ماهوی علم در حکمت متعالیه )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر تلاش شده است الگوی علم و آراء معرفت‌شناختی حکیمان اسلامی به‌ویژه حکمت صدرایی از دو منظر معرفت‌شناسانه و هستی‌شناسانه مورد تحلیل و بررسی قرار گیـرد و به برخی از ابهامات و نابسامانی‌ها و ناتوانی‌های آن در تبیین مقوله علم اشاره شود. بنابه تحلیل ارائه شده، ماهیت از منظر حکمت صدرایی فاقد هرگونه محتوای معرفتی است؛ تلقی وجودشناسانه ملاصدرا از هویات علمی با ابهامات و ناسازگاری‌های چندی در نظام فلسفی او روبروست؛ هیچ ملاک روشنی برای اعتبارسنجی ادراکات علمی و مطابقت آن‌ها با خارج ارائه نگردیده است و سازوکار تحصیل ادراکات عقلی در معرض مناقشات جدّی قرار دارد. در قسمت پایانی مقاله در مقام ارائه راه‌حل به سه اشکال بنیادی در الگوی ماهوی علم اشاره شده است: ۱- انفصال عین و ذهن؛ ۲- ذات‌گرایی؛ ۳- دوگانه انگاری مقوله معنا و هستی. به باور نگارنده در چهارچوب فلسفه صدرایی، نظریه اصالت پدیداری معنا راه‌حلّ نهایی برون‌شد از معضلات یاد شده است.

کلمات کلیدی

, ماهیت , ادراک عقلی , معرفت‌شناسی , وجود ذهنی , نظریه مطابقت , ماهیت علم , الگوی علم , وجودشناسی معنا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073564,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {معضلات معرفت‌شناختی الگوی ماهوی علم در حکمت متعالیه},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2017},
volume = {49},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-9112},
pages = {57--82},
numpages = {25},
keywords = {ماهیت ،ادراک عقلی ،معرفت‌شناسی ،وجود ذهنی ،نظریه مطابقت ،ماهیت علم ،الگوی علم ،وجودشناسی معنا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معضلات معرفت‌شناختی الگوی ماهوی علم در حکمت متعالیه
%A جوارشکیان, عباس
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2017

[Download]