حسنا, دوره (6), شماره (20), سال (2014-6) , صفحات (124-155)

عنوان : ( تجلی قرآن در دیوان عبدالغنی النابلسی )

نویسندگان: امیر مقدم متقی , مرضیه یاوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عبد الغنی نابلسی از شعرای برجسته دوره انحطاط به شمار می رود که در اشعار خود شواهد قرآنی بسیاری به کار بسته و در به کار بردن آنها توانایی شگفت آوری از خود نشان داده است. جای جای دیوان الحقائق و مجموع الرقائق وی آکنده از الفاظ و مفاهیم قرآنی است. گویی قرآن با روح وی عجین شده است؛ شاعر لب باز نکرده مگر اینکه گوشه ای از آیات قرآنی را بیان نموده تا جایی که می توان گفت بخش عظیمی از دیوان وی نظم آیات قرآن است چه از نظر لفظی و چه از نظر معنایی و مفاهیم عمیق قرآنی را به وضوح در دیوان خویش جای داده است. دیوان وی حاوی اشعار الهی است. یعنی در همه جای آن به یگانگی خدا اعتراف نموده است. به جرأت می توان گفت همین مسأله هم هدف اصلی شاعر بوده که گویی در یک بیت دیوانش نیز از این هدف خارج نشده است. به حق می - توان وی را از برجسته ترین شاعرانی به حساب آورد که در عصر انحطاط، نور قرآن در آثارشان تجلی یافته است.

کلمات کلیدی

, نابلسی, تجلی قرآن, الحقائق و مجموع الرقائق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073575,
author = {مقدم متقی, امیر and مرضیه یاوری},
title = {تجلی قرآن در دیوان عبدالغنی النابلسی},
journal = {حسنا},
year = {2014},
volume = {6},
number = {20},
month = {June},
issn = {2008-6105},
pages = {124--155},
numpages = {31},
keywords = {نابلسی، تجلی قرآن، الحقائق و مجموع الرقائق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجلی قرآن در دیوان عبدالغنی النابلسی
%A مقدم متقی, امیر
%A مرضیه یاوری
%J حسنا
%@ 2008-6105
%D 2014

[Download]