دومین همایش مدیران گروه های عربی کشور , 2005-07-02

عنوان : ( نقش قرائت و خواندن آگاهانهء متون در آموزش و یادگیری زبان عربی )

نویسندگان: امیر مقدم متقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدون شک یکی از مؤثرترین شیوه های آموزش و یادگیری زبان عربی، قرائت و خواندن آگاهانه و با صبر و حوصلهء متون ادبی و حفظ آن ها، اعم از شعر و نثر و در رأس همهء آن ها خواندن و حفظ قرآن کریم می باشد ، زیرا از طریق قرائت و خواندن آگاهانه ، نه تنها خطاهایی چون خطا دراعراب ،خطا در تلفظ حروف ، خطا در نوع خواندن کلمات ، مثل تغییر حروف و .... مرتفع شده و زبان فراگیر، در اثر تقلید و پیروی از آن متون ، قوام یافته و بر نطق سلیم و تعبیر صحیح ، قادر می گردد؛ بلکه همچنین این شیوه ، موجب تقویت و بارورشدن حافظه و توسعه و گسترش دامنهء لغات و اصطلاحات فراگیر و نیز تمتع و تلذذ وی از عبارات و اسلوب های ادبی و و قوف بر مواضع جمال ادبی می شود ؛همچنان که اورا نیزقادر می سازد تا با تأسی به این متون وتقلید از آن ها، اسلوب و سبک کلامی خود را مناسب با مقام سخن و روحیات مخاطبان بیاورد. با این حال ، هنوز در مراکز آموزشی ایران ، عمده ترین و رایج ترین شیوه های آموزش زبان عربی ، شیوهء « تکیهء محض بر قواعد» و«ترجمهء صرف و تحت اللفظی» می باشد و معلمین و مدرسین این زبان همچنان ازشیوهء صحیح آموزش و یادگیری این زبان ،یعنی« قرائت و خواندن آگاهانهء متون»غفلت می ورزند. گفتاری که در پیش روست به بررسی این شیوهء آموزشی می پردازد که شاکلهء آن را سه بخش ذیل تشکیل می دهد : الف- اهمیت و جایگاه آموزش زبان عربی در دوره های پیشین ب- شیوه های رایج آموزش زبان عربی در ایران ج - نقش قرائت و خواندن آگاهانهء متون، در آموزش و یادگیری زبان عربی در بخش اول، سعی بر آن شده تا به عنوان مدخل بحث، نکاتی ـ هر چند به اختصار ـ راجع به پیشینهء آموزش زبان عربی و اهمیت آن در مراکز آموزشی بیان شود. در بخش دوم تلاش بر آن بوده تا پیش از ورود به بحث ، رایج ترین شیوهء آموزش زبان عربی در ایران یعنی شیوهء «تکیهء محض بر قواعد» و «ترجمهء صرف و تحت اللفظی » ـ هر چند به اختصار ـ مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در بخش سوم که بخش اصلی مقاله را تشکیل می دهد ، به بحث و بررسی راجع به نقش و جایگاه« قرائت و خواندن آگاهانهء متون» در آموزش و یادگیری زبان عربی پرداخته و ضمن بیان اهمیت و جایگاه این شیوه و مزایای مترتب بر آن ، مطالبی راجع به روش صحیح یادگیری و انواع و اقسام قرائت و فواید و منافع آن در امر آموزش، آورده ایم.

کلمات کلیدی

, نقش , قرائت و خواندن, آموزش و یادگیری, زبان عربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073591,
author = {مقدم متقی, امیر},
title = {نقش قرائت و خواندن آگاهانهء متون در آموزش و یادگیری زبان عربی},
booktitle = {دومین همایش مدیران گروه های عربی کشور},
year = {2005},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نقش ، قرائت و خواندن، آموزش و یادگیری، زبان عربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش قرائت و خواندن آگاهانهء متون در آموزش و یادگیری زبان عربی
%A مقدم متقی, امیر
%J دومین همایش مدیران گروه های عربی کشور
%D 2005

[Download]