چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر , 2011-11-22

عنوان : ( بررسی ابعاد معنایی رشوه در آیات و روایات و نقش آن در رکود اقتصادی )

نویسندگان: رسول بازیار , امیر مقدم متقی , علی صیادانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجایی که بی تردید متن قرآن، متنی پویا و قابل انعطاف میباشد؛ لذا این ویژگ یها باعث شده تا محتوا و مضمون آیات قرآنی علاوه بر اینکه فرهنگ زمان نزول خود را انعکاس نماید، برای تمامی زما نها نیز سخنی نو و تازه داشته باشد. از این رو میتوان با تأمل و کاوش ژرف در واژه ها و عبار تهای قرآنی مفهوم تازه و نویی استخراج نمود که حیات فردی و اجتماعی آدمی را هم در بعد دنیوی و هم در بعد اُخروی ارتقاء دهد، در این نوشتار بر آنیم تا علاوه بر برسی ابعاد معنایی رشوه در قرآن و روایات، آثار اجتماعی و اقتصادی این پدیده مضر اقتصادی به خوبی تبیین و راهکارهای مقابله با آن ارائه گردد.

کلمات کلیدی

, قرآن, روایات, ارتشا, رشوه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073593,
author = {رسول بازیار and مقدم متقی, امیر and علی صیادانی},
title = {بررسی ابعاد معنایی رشوه در آیات و روایات و نقش آن در رکود اقتصادی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {قرآن، روایات، ارتشا، رشوه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ابعاد معنایی رشوه در آیات و روایات و نقش آن در رکود اقتصادی
%A رسول بازیار
%A مقدم متقی, امیر
%A علی صیادانی
%J چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
%D 2011

[Download]