حکمت سینوی, دوره (22), شماره (60), سال (2018-12) , صفحات (87-104)

عنوان : ( معرفت شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا )

نویسندگان: جهانگیر مسعودی , رفیده قاضی خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس دیدگاه مشهور در مسئلۀ حسن و قبح افعال، در مقام اثبات-علم-، نظریۀ حسن و قبح شرعی به اشاعره، و نظریۀ حسن و قبح عقلی، به معتزله، شیعه و جمهور حکما و فلاسفۀ اسلامی، استناد پیدا می کند. اما در این مقاله نشان داده ایم که در باره ی ابن سینا نشانه هایی خلاف این نظریه وجود دارد. بر این اساس، ضمن بررسی ابعاد معرفت شناختی دیدگاه اخلاقی ابن سینا، اثبات می شود که نظریۀ اخلاقی این حکیم مسلمان در باب حسن و قبح، در واقع یک نظریۀ ترکیبی است، زیرا وی گرچه با یک رویکرد معتزلی، معرفت اخلاقی را عقلی و برهانی می داند، اما همچون اشاعره، شریعت و آموزه های دینی را منبع معرفت یقینی در حکمت عملی و اخلاق تلقی می کند.

کلمات کلیدی

, ابن سینا, حسن و قبح عقلی, حسن و قبح شرعی, معرفت اخلاقی, مشهورات, شریعت, حکمت عملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073601,
author = {مسعودی, جهانگیر and رفیده قاضی خانی},
title = {معرفت شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا},
journal = {حکمت سینوی},
year = {2018},
volume = {22},
number = {60},
month = {December},
issn = {2538-5275},
pages = {87--104},
numpages = {17},
keywords = {ابن سینا، حسن و قبح عقلی، حسن و قبح شرعی، معرفت اخلاقی، مشهورات، شریعت، حکمت عملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفت شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا
%A مسعودی, جهانگیر
%A رفیده قاضی خانی
%J حکمت سینوی
%@ 2538-5275
%D 2018

[Download]