علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود, دوره (1), شماره (1), سال (2003-12) , صفحات (53-72)

عنوان : ( نکاتی تازه در باره پدیده بسته ماندن ترک خستگی )

نویسندگان: محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به چند عامل موثر در پدیده بسته ماندن ترک خستگی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, خستگی, بسته ماندن ترک خستگی, سفتی, ضریب شدت تنش, بار بسته ماندن ترک خستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073619,
author = {شریعتی, محمود},
title = {نکاتی تازه در باره پدیده بسته ماندن ترک خستگی},
journal = {علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2003},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {****-0025},
pages = {53--72},
numpages = {19},
keywords = {خستگی، بسته ماندن ترک خستگی، سفتی، ضریب شدت تنش، بار بسته ماندن ترک خستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نکاتی تازه در باره پدیده بسته ماندن ترک خستگی
%A شریعتی, محمود
%J علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود
%@ ****-0025
%D 2003

[Download]