پژوهشهای زراعی ایران, دوره (17), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (39-52)

عنوان : ( تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه -.Nigella sativa L- تحت شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: فاطمه عباس پور , دکتر حمیدرضا اصغری , پرویز رضوانی مقدم , دکتر عباسدخت , جواد شباهنگ , دکتر بیگ بابایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه‌دانه -Nigella sativa L.- در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 95-1394در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. تیمارها شامل آبیاری به‌عنوان عامل اصلی در سه سطح 100درصد، 70 و 40درصد نیاز آبی و کرت‌های فرعی شامل فاکتور بیوچار در سه سطح شامل بدون بیوچار، 10 تن در هکتار بیوچار و 20 تن در هکتار بیوچار و کود شیمیایی در دو سطح شامل بدون مصرف کود و مصرف کود بود. نتایج نشان داد که مصرف20 تن در هکتار بیوچار بیشترین تاثیر را بر درصد نیتروژن خاک، میزان پتاسیم، درصد مواد آلی و کربن زیست‌توده میکروبی خاک داشت ولی اثر بیوچار بر میزان فسفر قابل دسترس خاک معنی‌دار نبود. نتایج مرتبط با گیاه سیاه‌دانه نشان داد که با وجود معنی‌دار نبودن اثر ساده بیوچار بر صفات گیاه، اثر متقابل آن با کود شیمیایی و نیاز آبی معنی‌دار شد. بیشترین کارایی مصرف آب بر اساس عملکرد دانه در تیمارهای آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی به‌همراه مصرف کود شیمیایی -I2F2- و 10 تن در هکتار بیوچار به‌همراه مصرف کود شیمیایی -B2F2- مشاهده شد. اثرات متقابل آبیاری، بیوچار و کود شیمیایی تاثیر معنی‌داری بر عملکرد دانه و عملکرد کاه و کلش در سیاه‌دانه داشت و بیشترین تاثیر مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی به‌همراه 10 تن در هکتار بیوچار و کودشیمیایی -I2B2F2- بود. به طور کلی، استفاده از بیوچار در مناطق خشک و نیمه‌خشک علاوه بر بهبود خصوصیات خاک، جذب آب و عناصر غذایی توسط گیاه را افزایش داده و با تاثیر بهینه بر عملکرد، میزان آب مصرفی در سیاه‌دانه را کاهش داده و باعث صرفه‌جویی در مصرف آب می‌شود.

کلمات کلیدی

, کربن زیست توده میکروبی, کود شیمیایی, عملکرد دانه, مواد آلی خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073652,
author = {فاطمه عباس پور and دکتر حمیدرضا اصغری and رضوانی مقدم, پرویز and دکتر عباسدخت and شباهنگ, جواد and دکتر بیگ بابایی},
title = {تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه -.Nigella sativa L- تحت شرایط تنش خشکی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2019},
volume = {17},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {39--52},
numpages = {13},
keywords = {کربن زیست توده میکروبی، کود شیمیایی، عملکرد دانه، مواد آلی خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه -.Nigella sativa L- تحت شرایط تنش خشکی
%A فاطمه عباس پور
%A دکتر حمیدرضا اصغری
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A دکتر عباسدخت
%A شباهنگ, جواد
%A دکتر بیگ بابایی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2019

[Download]