بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (1259-1268)

عنوان : ( خصوصیات رشدی و عملکرد دانه ذرت -Zea mays L.- -رقم سینگل کراس 704- تحت تأثیر مصرف تلفیقی کود دامی و شیمیایی )

نویسندگان: , پرویز رضوانی مقدم , دکتر احمد قنبری , ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود دامی و شیمیایی و تلفیق آن‌ها بر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه ذرت دانه­ای -Zea mays L.- -سینگل کراس704-، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه زابل در سال 1384 به اجرا درآمد. تیمارها شامل؛ :T0 شاهد -عدم مصرف کود دامی و شیمیایی-؛ :T190 تن کود دامی -کود گاوی- در هکتار، T2: 200 و 150 کیلوگرم در هکتار به ترتیب اوره و فسفات آمونیوم؛ :T3 مصرف 45 تن کود دامی در هکتار + 100 و 75 کیلوگرم در هکتار به ترتیب اوره و فسفات آمونیوم؛ T4: مصرف 30 تن کود دامی + 133 و 100 کیلوگرم در هکتار به ترتیب اوره و فسفات آمونیوم؛ :T5 مصرف60 تن کود دامی + 6/66 و 50 کیلوگرم در هکتار به ترتیب اوره و فسفات آمونیوم بودند. نتایج نشان داد که صفات عملکرد ماده خشک، ارتفاع بوته، تعداد دانه در بلال، درصد برگ، درصد ساقه، درصد بلال، درصد ماده خشک، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت به طور معنی‌داری تحت تأثیر مصرف کود قرار گرفتند. بیشترین عملکرد دانه -4825 کیلوگرم در هکتار-، عملکرد ییولوژیک -7850 کیلوگرم در هکتار-، طول بلال -9/23 سانتی­متر-، تعداد دانه در ردیف -36 دانه-، وزن هزار دانه -1/176 گرم- و ارتفاع بوته -3/198 سانتی­متر- در تیمار T5 به دست آمد، که اختلاف آن با تیمار‌‌‌‌‌‌های T0،T1 ، T2 و T4 معنی‌دار بود، و همبستگی مثبت و معنی‌داری بین عملکرد دانه با طول بلال -**86/0-، وزن هزار دانه -**61/0-، عملکرد بیولوژیک -**67/0-، تعداد دانه در ردیف -**97/0- و ارتفاع بوته -**86/0- وجود داشت. بر اساس نتایج حاصله، اثر بخشی تلفیق کود شیمیایی با کود گاوی بر اجزای عملکرد ذرت در مقایسه با مصرف جداگانه هر کدام از آن‌ها بیشتر بود. بر اساس نتایج تحقیق، حاضر به نظر می‌رسد که اختلاط 60 تن کود دامی در هکتار + 6/66 کیلوگرم اوره با 50 کیلوگرم فسفات آمونیم در هکتار برای تولید ذرت در شرایطی مشابه با تحقیق حاضر مناسب باشد

کلمات کلیدی

, شاخص برداشت, عملکرد اقتصادی, عملکرد بیولوژیک, کود ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073653,
author = {, and رضوانی مقدم, پرویز and دکتر احمد قنبری and , },
title = {خصوصیات رشدی و عملکرد دانه ذرت -Zea mays L.- -رقم سینگل کراس 704- تحت تأثیر مصرف تلفیقی کود دامی و شیمیایی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2019},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7713},
pages = {1259--1268},
numpages = {9},
keywords = {شاخص برداشت; عملکرد اقتصادی; عملکرد بیولوژیک; کود ترکیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خصوصیات رشدی و عملکرد دانه ذرت -Zea mays L.- -رقم سینگل کراس 704- تحت تأثیر مصرف تلفیقی کود دامی و شیمیایی
%A ,
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A دکتر احمد قنبری
%A ,
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2019

[Download]