علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (49), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (1-12)

عنوان : ( نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه-pumilumJacq.Cichorium )

نویسندگان: نگار نقیبی , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , دکتر احمد بالندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاسنی پاکوتاه با نام علمی pumilum Jacq. Cichorium یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی است که تقویت کننده کبد بوده ودر درمان نقرس و رماتیسم به کار میرود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-91 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد کود آلی در چهار سطح -کود گاوی ، هیومیک اسید، فولویک اسید و شاهد- و تلقیح میکوریزایی درسه سطح -تلقیح با Glomus mosseae، تلقیح با Glomus intraradices و عدم تلقیح- در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تلقیح گونه-های میکوریزا باعث افزایش تعداد شاخه جانبی، ارتفاع بوته، تعداد گل، تعداد دانه و وزن دانه در بوته گردید. در بین سطوح مختلف کودهای بیولوژیک، کاربرد قارچ میکوریزا گونه .mosseae G باعث افزایش عملکرد دانه به میزان 29 درصد نسبت به شاهد شد. کاربرد کودهای آلی نیز باعث بهبود اجزاء عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه گردید، بطوریکه استفاده از کود گاوی باعث تولید بیشترین تعداد ساقه جانبی و ارتفاع بوته، همچنین کاربرد هیومیک اسید نیز باعث تولید بیشترین تعدا د گل و تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه گردید. کاربرد هم زمان قارچ‌های میکوریزا و کود های آلی موجب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پاکوتاه شد.

کلمات کلیدی

فولویک؛ کودهای بیولوژیک؛ کود گاوی؛ گیاه دارویی؛ هیومیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073654,
author = {نقیبی, نگار and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and دکتر احمد بالندری},
title = {نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه-pumilumJacq.Cichorium},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2019},
volume = {49},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4811},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {فولویک؛ کودهای بیولوژیک؛ کود گاوی؛ گیاه دارویی؛ هیومیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه-pumilumJacq.Cichorium
%A نقیبی, نگار
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A دکتر احمد بالندری
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2019

[Download]