خردنامه صدرا, دوره (38), شماره (38), سال (2005-2) , صفحات (31-42)

عنوان : ( تباین یا یگانگی وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث از وحدت تشکیکی هستی بموازات وحدت شخصی وجود در تبیین نظام هستی توسط ملاصدرا ، همواره صاحبنظران فلسفه صدرایی را با این سوال اساسی مواجه کرده که باور و تلقی نهایی صدرالمتالهین کدامیک از این دو الگو برای هستی است ؟ و آیا اساسا دو تلقی از حقیقت واحدی هستند و یا اینکه این دو الگو با یکدیگر متباینند ؟ نگارنده علاوه بر دو دیدگاه رایج تباین یا یگانگی وحدت تشکیکی و وحدت شخصی به ارایه و اثبات دیدگاه سومی می پردازد که با استمداد از مبانی و اصول حکمت متعالیه ، تشکیک در هستی را مورد انکار قرار داده و وحدت شخصیه وجود را تنها مدل قابل انتساب به فلسفه صدرایی و حکمت متعالیه می داند .

کلمات کلیدی

وحدت تشکیکی؛ وحدت شخصی؛ حکمت متعالیه؛ اتصال وجودی مراتب؛ وحدت حقیقت وجود؛ تشخّص وجودی؛ حیث تصوّری تشکیک؛ حیث تصدیقی تشکیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073667,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {تباین یا یگانگی وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2005},
volume = {38},
number = {38},
month = {February},
issn = {1560-0874},
pages = {31--42},
numpages = {11},
keywords = {وحدت تشکیکی؛ وحدت شخصی؛ حکمت متعالیه؛ اتصال وجودی مراتب؛ وحدت حقیقت وجود؛ تشخّص وجودی؛ حیث تصوّری تشکیک؛ حیث تصدیقی تشکیک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تباین یا یگانگی وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه
%A جوارشکیان, عباس
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2005

[Download]