رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (39), شماره (39), سال (1999-11) , صفحات (24-27)

عنوان : ( دین و دنیا -تربیت معنوی و دنیای دینی- )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نحوهء حضور دین در جامعه اکنون با پذیرش مفروضات سه گانهء فوق‌الذکر به این‌ پرسش اساسی می‌پردازیم که حضور دین در جامعه به چه نحو باید باشد تا بتواند پاسخگوی نیازها و دغدغه‌های بنیادی روح‌ انسان باشد-یادآوری می‌شود که در دو قسمت قبلی این نوشتار بطور مبسوط به این نیازها و دغدغه‌ها که هر یک متناظر و متعلق یکی از اهداف و غایات دین‌اند،اشاره شد-به عبارت‌ دیگر-از حیث اهداف دین-: «تحقق اهداف دین در زندگی بشر،ملازم و مقتضی چه‌ نحوه‌ای از حضور دین در جامعه است؟» نظریات عمده‌ای که در این خصوص وجود دارد،در قالب سؤال فوق‌الذکر بقرار زیرند: 1-آیا دین با خلاصه شدن در قلمرو فردی و خصوصی‌ زندگی-پرداختن به بعد عبادی محض-بدون اینکه دخلی در روابط جمعی و نظام اجتماعی بشر داشته باشد،می‌تواند به‌ اهداف و مقاصد خود نایل آید؟ 2-واگر برای دین فراتر از حوزهء زندگی خصوصی،نقش‌ و وظیفه‌ای اجتماعی قائل شویم،آیا این نقش صرفا یک نقش‌ حاشیه‌ای-بدون دخالت مستقیم در حکومت و سیاست- بصورت ارشاد و موعظه و صرفا ارائه ارزشها و رهنمودهای‌ عملی است؟و به این ترتیب بدون هیچ ضمانت و پشتوانه‌ای‌ از قدرت و حاکمیت،آیا فلسفهء دینداری و اهداف آن قابل‌ تحقق در جامعه خواهد بود؟ 3-و اگر دخالت و مشارکت دین در قدرت و حاکمیت‌ سیاسی جامعه را برای تحقق دیانت لازم دانستیم این مشارکت‌ در چه مواردی و درچه حدی و در کلام جنبه‌های حاکمیت‌ لازم است باشد تا اهداف و غایات دین به ثمر نشیند؟به تفصیل‌ بیشتر،دین برای نیل به اهداف خود-بنا به نظراتی که دراین‌ خصوص وجود دارد-، الف-آیا صرفا عهده‌دار ارائه اصول کلی ارزشی و جهت گیریهای کلی نظام اجتماعی است؟ ب-یا علاوه بر اصول کلی ارزشی،احکام کلی و اصول‌ عملی نیز برای تدبیر امور جامعه و سیاستگذاریهای اصولی و کلان نظام‌های متعدد جامعه نیز دارد-مثلا مبانی و اصولی‌ *وقتی هدف نهایی دین و جوهرهء همه‌ تعالیم آسمانی شریعت را معطوف‌ به تربیت معنوی انسان و تعالی روحی‌ او دانستیم،با تأمل در مقتضیات و لوازم نظری و عملی چنین تربیتی، بخوبی می‌توانیم به رابطهء دین‌ با دنیای انسان پی ببریم.\\\\\\\\\\\\\\\"

کلمات کلیدی

, دین , تربیت معنوی و دنیای دینی , دین و دنیا , انسان , اسلام , ربط دین و دنیا , سیاسی , بحث از ربط دین , بررسی رابطهء دین و دنیا , زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073671,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {دین و دنیا -تربیت معنوی و دنیای دینی-},
journal = {رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی},
year = {1999},
volume = {39},
number = {39},
month = {November},
issn = {1735-9196},
pages = {24--27},
numpages = {3},
keywords = {دین ، تربیت معنوی و دنیای دینی ، دین و دنیا ، انسان ، اسلام ، ربط دین و دنیا ، سیاسی ، بحث از ربط دین ، بررسی رابطهء دین و دنیا ، زندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دین و دنیا -تربیت معنوی و دنیای دینی-
%A جوارشکیان, عباس
%J رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی
%@ 1735-9196
%D 1999

[Download]