رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (34), شماره (34), سال (1998-8) , صفحات (14-23)

عنوان : ( تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: قضا و قدر و علم الهی -آیا قضا و قدر و علم الهی محلی برای اختیار انسان باقی می گذارد؟- )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

\\\\\\\\\\\\\\\"وقتی‌ هر فعل و اثری را در عالم،فعل و اثر حق دانستیم به این معناست‌ که این خداوند است که اصل هستی او را افاضه داشته و مشیت‌ بالغهء او،تعینات و تقدرات وجودش را رقم زده و قضا و حکم‌ قطعی او هر موجودی را به عرصهء هستی کشانده است بنابراین‌ باور به قضا و قدر الهی از دل باور به توحید افعالی برمی‌خیزد، چنانچه حضرت رسول اکرم-ص-می‌فرمایند:«القدر نظام‌ التوحید فمن وحد الله و آمن بالقدر فقد استمسک بالعروة الوثقی»11البته باید توجه داشته که اگر آنچه در متن عالم طبیعت‌ است را عین فعل حق بدانیم مطابق آنچه بیان شد قضا و قدر را که حکایت از مشیت و ارادهء حق‌تعالی دارد باید در مرتبهء مقدم‌ بر آن یعنی در مرتبهء فوق طبیعت دانست. شبههء ضرورت الهی و اختیار بشری الف-چگونه ممکن است فعلی که علم حق و قضا و قدر الهی آنرا ضرورت بخشیده‌اند باز با وصف اختیار از انسان سر زند؟اگر کلیه افعال ما به قضا و قدر الهی است پس ما اختیاری‌ در انجام آنها نداریم؟ پاسخ اجمالی-پاسخ کلی‌ای که می‌توان به این شبهه داد همان است که بزرگان ما از جمله مرحوم علامه طباطبایی-ره-و استاد شهید مطهری بیان فرموده‌اند مبنی بر اینکه مشیت و ارادهء حق‌تعالی به نحو گزافی و متکثر،جداجدا به تحقق یک‌یک‌ موجودات تعلق نگرفته است تا گمان شود که ارادهء حق و ارادهء ما نسبت به فعل از یکدیگر متمایز بوده و لذا فعل را بهریک‌ نسبت دهیم باید از دیگری سلب نمائیم.\\\\\\\\\\\\\\\"

کلمات کلیدی

, قضا و قدر , فعل , شبهه , قدر و علم الهی , علم , انسان , قضا و قدر الهی , اختیار , هستی , حق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073676,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: قضا و قدر و علم الهی -آیا قضا و قدر و علم الهی محلی برای اختیار انسان باقی می گذارد؟-},
journal = {رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی},
year = {1998},
volume = {34},
number = {34},
month = {August},
issn = {1735-9196},
pages = {14--23},
numpages = {9},
keywords = {قضا و قدر ، فعل ، شبهه ، قدر و علم الهی ، علم ، انسان ، قضا و قدر الهی ، اختیار ، هستی ، حق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: قضا و قدر و علم الهی -آیا قضا و قدر و علم الهی محلی برای اختیار انسان باقی می گذارد؟-
%A جوارشکیان, عباس
%J رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی
%@ 1735-9196
%D 1998

[Download]