رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (9), شماره (32), سال (1998-1) , صفحات (22-31)

عنوان : ( تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: اختیار در اختیار )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگر توحید افعالی به این معناست که هر فعلی حقیقتاً منتسب به خداوند است و صاحب اختیار اصلی افعال انسانی نیز اوست، چگونه ممکن است ما خود را فاعل حقیقی افعال خود بدانیم؟

کلمات کلیدی

جبر؛ اختیار؛ توحید افعالی؛ رابطه فاعل ها؛ رابطه طولی؛ رابطه عرضی؛ ملاک چبر و اختیار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073679,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: اختیار در اختیار},
journal = {رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی},
year = {1998},
volume = {9},
number = {32},
month = {January},
issn = {1735-9196},
pages = {22--31},
numpages = {9},
keywords = {جبر؛ اختیار؛ توحید افعالی؛ رابطه فاعل ها؛ رابطه طولی؛ رابطه عرضی؛ ملاک چبر و اختیار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: اختیار در اختیار
%A جوارشکیان, عباس
%J رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی
%@ 1735-9196
%D 1998

[Download]