رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (31), شماره (31), سال (1997-11) , صفحات (14-23)

عنوان : ( تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -4-: توحید افعالی چگونه با اختیار انسان قابل جمع است )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

\\\\\\\\\\\\\\\"قبل از ورود به بحث،بجاست که به نکته شایان ذکری‌ اشاره داشته باشیم:در عین آنکه باور به توحید افعالی و اعتقاد به نظام قضا و قدری عالم هستی نه‌تنها از بارزترین مشخصات‌ جهان‌بینی دینی و توحیدی است که در زمرهء مهمترین و نافذترین‌ باورها و نگرشهای ایمانی نیز برای یک فرد مسلمان در عمل و زندگی هست؛و بالتبع تردیدی نمی‌توان داشت که چنین باوری‌ باید در همهء بینش‌ها و نگرشها و سایر باورهای ما جایگاه بسیار محوری و اصلی را داشته باشد؛با این وصف این باور مهم متأسفانه شاید در زمرهء کم‌رنگ‌ترین باورها در حمایت ایمانی و زندگی جاری و جریان اندیشه و تفکر حتی دینی ما درآمده است‌ و حقیقتا باید به تلخی اعتراف داشت که این باورها،آنطور که‌ ضرورت و اهمیت آنها اقتضاء می‌کند و آنگونه که قرآن کریم بطور گسترده و عمیق و مؤکد مطرح داشته است،نه در آموزشهای دینی‌ خود-کما هو حقه-مورد توجه قرار داده‌ایم و نه در خصوص‌ سازگار کردن و همخوانی و ایجاد توافق و تلائم با نگرش و جهان‌بینی جدید-که تفکر جاری و زندگی معمول ما خواه‌ناخواه‌ از طرق مختلف دانشها و فنون و سبک زندگی جدید،به شدت‌ تحت الشعاع آنست-تلاش شایسته و بایسته‌ای انجام داده‌ایم.\\\\\\\\\\\\\\\"

کلمات کلیدی

, توحید افعالی , دین , انسان , شبهات , ایمان , اختیار , جبر , باور , اراده , خداوند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073680,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -4-: توحید افعالی چگونه با اختیار انسان قابل جمع است},
journal = {رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی},
year = {1997},
volume = {31},
number = {31},
month = {November},
issn = {1735-9196},
pages = {14--23},
numpages = {9},
keywords = {توحید افعالی ، دین ، انسان ، شبهات ، ایمان ، اختیار ، جبر ، باور ، اراده ، خداوند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -4-: توحید افعالی چگونه با اختیار انسان قابل جمع است
%A جوارشکیان, عباس
%J رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی
%@ 1735-9196
%D 1997

[Download]