رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (30), شماره (30), سال (1997-6) , صفحات (5-13)

عنوان : ( تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -3-: برخی عوامل و موانع اندیشه و فهم دینی- )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

\\\\\\\\\\\\\\\"-به تصویر صفحه مراجعه شود- برخی عوامل و موانع اندیشه و فهم دینی -عباس جوار کشیان- اگرچه ذهن و اندیشهء انسان تا حدود زیادی تحت الشعاع حالات و گرایشهای درونی و تعلقات قلبی و جهت‌گیریهای کلی شخصیت اوست‌ و شواهد متعدد حکایت از آن دارد که هرگز نمی‌توان برای آن،در عرصهء شخصیت انسان،حساب مستقل و جداگانه‌ای باز کرد و ذهن‌ آدمی را تافتهء جدا بافته‌ای از سایر شؤون نفس او تلقی نمود،اما در عین‌ حال در درون همین جنبه از شخصیت آدمی که ظرف معانی و مفاهیم و تصورات و تصدیقات و شناختها و باورهای حصولی اویت ساز و کار ویژه و قوانین و قواعد متعددی در جریان است که عدم توجه به آنها رشد و تربیت ذهنی و شکوفایی اندیشهء انسان را با موانع جدی مواجه سازد. بنابراین در خصوص واقعیتهای فراطبیعی و حقایق غیبی که قسمت‌ اعظم باورهای دینی ما را تشکیل می‌دهند چه باید کرد؟از کدام مدل و تمثیلها استفاده کنیم تا به ورطهء کژاندیشی و وهم‌گرائی در امور ایمانی و اعتقادی فرو نیفتیم؟چه الگویی برای فهم حقایق باطنی و غیبی و عوالم‌ ملکوتی بخصوص آنچه مربوط به فهم اسماء و صفات و افعال الهی‌ است،وجود دارد که بیش از همهء مدلها می‌تواند به واقعیت امر نزدیکتر بوده و ما را در فهم امور غیبی کمک کند؟ ضرورت و اهمیت معرفت نفس در فهم معارف الهی مطابق آنچه که از قرآن کریم و فرمایشات پیشوایان دین استفاده می‌شود، بهترین و رساترین الگو و مدل،از طریق«معرفت نفس»و تدبر و تأمل در احوالات نفسانی و کیفیات روانی،از درون خود انسان حاصل می‌شود.\\\\\\\\\\\\\\\"

کلمات کلیدی

, اندیشه , فهم , نفس , ذهن , معرفت , انسان , مدل , تفکر , موانع اندیشه و فهم دینی , معرفت نفس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073681,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -3-: برخی عوامل و موانع اندیشه و فهم دینی-},
journal = {رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی},
year = {1997},
volume = {30},
number = {30},
month = {June},
issn = {1735-9196},
pages = {5--13},
numpages = {8},
keywords = {اندیشه ، فهم ، نفس ، ذهن ، معرفت ، انسان ، مدل ، تفکر ، موانع اندیشه و فهم دینی ، معرفت نفس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -3-: برخی عوامل و موانع اندیشه و فهم دینی-
%A جوارشکیان, عباس
%J رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی
%@ 1735-9196
%D 1997

[Download]