رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (29), شماره (29), سال (1997-2) , صفحات (4-11)

عنوان : ( تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی - 2 )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

\\\\\\\\\\\\\\\"خاستگاه شبهات مربوط به اندیشهء خدا شبهات مربوط به تصور خداوند عمدتا ناشی از آن است که تعالی و تنزه ذات مقدس حق،در فضای اندیشهء عادی انسان و در متن تصورات‌ و تفکری که خوگرفتهء به اوصاف مخلوقات و مأنوس با امور جسمانی و طبیعی است،به سهولت قابل دریافت و خالی از تشبیه نیست،به‌طوری که‌ می‌توان گفت همین تفکر تشبیهی انسان به علت طبیعی‌نگری و استغراق‌ در معانی و مفاهیم حسی و تجربی و انسان‌انگاری نسبت به خداوند، عامل اصلی پیدایش انواع سؤالات و شبهات در این خصوص است. علاوه بر این همچنانکه خود پیاژه نیز اذعان داشته است اگرچه در روند عادی و عمومی رشد ذهنی کودک،توانایی تفکر عملی یا انتزاعی، بطور معمول در حدود سنین خاصی پیدا می‌شود اما این مسأله مانند بسیاری از مسائل روحی و روانی دیگر می‌تواند تحت تأثیر علل و عوامل مختلفی چون علل فرهنگی و اجتماعی،شرایط محیطی،شیوهء تعلیم و تربیت حتی عوامل ارثی و سرمایه‌های درونی فرد،کما و کیفا سرعت و شدت یابد و بالعکس،خمول و تأخیر و وقفه داشته باشد اگر چه بیان سازوکار پیچیدهء ذهن انسان در تحصیل مفاهیم انتزاعی و تحلیل و تشریح مکانیسم تکامل ذهن آدمی برپایهء ادراکات اولیه-حواس‌ ظاهر و باطن-امری نیست که تاکنون در عرصهء علم تجربی یا فلسفه و تأملات عقلی،با تمام دقایق و جوانب خود،جامهء تحقق یافته باشد اما عموم دانشمندان و متفکرین قدیم و جدید عرصهء علم النفس به اهمیت‌ و نقش بنیادی دریافتهای حسی و تجربی معترف بوده و هرکس به نوعی‌ در جهت تبیین و تحلیل آن،آرائی ابراز داشته‌اند.\\\\\\\\\\\\\\\"

کلمات کلیدی

, خداوند , تشبیهی , انتزاعی , تفکر , ذهنی , تنزیه , حق , اندیشه , انسان , مفاهیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073682,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی - 2},
journal = {رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی},
year = {1997},
volume = {29},
number = {29},
month = {February},
issn = {1735-9196},
pages = {4--11},
numpages = {7},
keywords = {خداوند ، تشبیهی ، انتزاعی ، تفکر ، ذهنی ، تنزیه ، حق ، اندیشه ، انسان ، مفاهیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی - 2
%A جوارشکیان, عباس
%J رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی
%@ 1735-9196
%D 1997

[Download]