مصباح, دوره (1), شماره (1), سال (1992-6) , صفحات (8-31)

عنوان : ( مبانی نظری در علوم انسانی -2- )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

\\\\\\\\\\\\\\\"با مجال مختصری که در این نوشتار هست سعی می‌کنیم بررسی کوتاهی را در هریک از این نکات داشته باشیم: الف-چه مبانی فلسفی و معرفت شناختی راجع به«واقعیت»و علم به «واقعیت»داریم؟ ب- الگوی علمیت کدام است؟-معیار علمی بودن چیست؟- ج-موضوع علوم‌انسانی چیست و دانش انسانی با چه انگیزه و هدفی به سراغ شناخت واقعیت انسانی می‌رود؟ د-درباره کدام رشته از شاخه‌های علوم انسانی می‌خواهیم سخن بگوییم؟ الف-مبانی فلسفی در این قسمت با توجه به سه جنبه نظری و فلسفی علم یعنی، هستی‌شناسی، مدل یا ساختار واقعیت و معرفت‌شناسی، به بررسی پاسخ این سئوال خواهیم پرداخت که آیا ممکن است با هر بینش فلسفی از واقعیت و هر نوع معرفت‌شناسی، به نتیجه واحدی درباره موضوع و روش و معیارهای تحقیق در علوم‌انسانی رسید؟ 1-از نظر هستی‌شناسی: این بینشهای فلسفی که آیا جهان هستی واقعیتی ثنوی دارد یا توحیدی؟آیا همه ساحتهای هستی، مادی است یا نه؟آیا واقعیت هستی و واقعیت انسان دارای مراتب است یا نه؟در صورت ذو مراتب بودن، چه رابطه‌ای میان سطوح مختلف آن برقرار است؟آیا روح و روان و شخصیت انسان از سرشت و ساختمان بنیادی و فطری برخوردار است یا نه؟این سرشت ویژه چیست؟کدامیک از شوون هستی انسان اصیل و زیر بنایی است و کدام تبعی و رو بنایی؟و دهها و صدها سئوال اساسی دیگر که همگی جنبه فلسفی و غیر علمی داشته و هر نوع پاسخ به آنها نقش تعیین کننده در نحوه تلقی ما از انسان خواهند داشت و در نتیجه ماهیت علوم‌انسانی و چگونگی ارتباط آن را با علوم طبیعی و همچنین اصول کلی روش شناسایی انسان را رقم خواهند زد.\\\\\\\\\\\\\\\"

کلمات کلیدی

, علم , انسان , علوم‌انسانی , معرفت , مدل , مبانی , مکانیک , دانش , طبیعت , علوم انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073688,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {مبانی نظری در علوم انسانی -2-},
journal = {مصباح},
year = {1992},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {****-0214},
pages = {8--31},
numpages = {23},
keywords = {علم ، انسان ، علوم‌انسانی ، معرفت ، مدل ، مبانی ، مکانیک ، دانش ، طبیعت ، علوم انسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی نظری در علوم انسانی -2-
%A جوارشکیان, عباس
%J مصباح
%@ ****-0214
%D 1992

[Download]