هیدرولیک, دوره (14), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (65-77)

عنوان : ( تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن )

نویسندگان: ارش احمدی , محمود فغفور مغربی , کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اغلب مجاری طبیعی دارای مقاطعی هستند که با افزایش سطح آب در آنها مساحت مقاطع به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. این مقاطع دارای سیلاب دشت های کم و بیش عریضی هستند. مقاطع مرکب دارای سیلابدشت بخصوص زمانی که از هندسه نامتقارنی برخوردار هستند، پیچیدگی های هیدرولیکی زیادی را به جریان تحمیل می کنند. تخمین منحنی دبی- اشل در این نوع از مجاری هیدرولیکی یکی از مسائل مهندسی رودخانه است. در این مقاله با استفاده از مفهوم کنتورهای هم سرعت در روش اندازه گیری تک نقطه ای سرعت و پارامترهای هیدرولیکی و هندسی مقطع جریان و بکارگیری آن ها در فرایند کمینه سازی خطا، رابطه ای -SPM- نسبی برای تخمین منحنی دبی-اشل در مقاطع مرکب معرفی شده است. در این روش برای ترسیم منحنی دبی- اشل در مقاطع مختلف، فقط اطلاعات دبی در یک تراز مرجع، مورد نیاز است. نتایج این پژوهش بیانگر آنست که روش پیشنهادی در تخمین منحنی دبی-اشل مقاطع مرکب نامتقارن حتی مقاطع دارای سیلابدشت های با تراز های مختلف از دقت مناسبی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, مقطع مرکب نامتقارن, منحنی دبی-اشل, کنتورهای هم سرعت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073692,
author = {احمدی, ارش and فغفور مغربی, محمود and اسماعیلی, کاظم},
title = {تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن},
journal = {هیدرولیک},
year = {2019},
volume = {14},
number = {1},
month = {April},
issn = {2345-4237},
pages = {65--77},
numpages = {12},
keywords = {مقطع مرکب نامتقارن، منحنی دبی-اشل، کنتورهای هم سرعت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن
%A احمدی, ارش
%A فغفور مغربی, محمود
%A اسماعیلی, کاظم
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2019

[Download]