مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (11), شماره (2), سال (2019-4) , صفحات (328-335)

عنوان : ( بررسی تأثیر ریشه گز در افزایش چسبندگی و مقاومت برشی خاک کناره های رودخانه کشف رود )

نویسندگان: محبوبه اکرمیان , محمدتقی دستورانی , محمد فرزام , احسان عبدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوشش گیاهی نقش قابل توجهی در کنترل لغزشهای سطحی خاک از طریق اثرات مکانیکی و هیدرولوژیکی ایفا می- کند. اما با توجه به پیچیدگی تعاملات گیاهان در خاک، کمیسازی اثرات مقاومت ریشهها در خاک به عنوان یک چالش باقی مانده است. این مطالعه، به بررسی و کمیسازی اثرات حضور ریشههای گونه گز در افزایش مقاومت برشی خاک کناره های رودخانه کشف رود در استان خراسان رضوی میپردازد. به این منظور، بعد از بازدیدهای میدانی از منطقه، تعداد 11 نمونه دست نخورده خاک حاوی ریشههای درختچه گز و سه نمونه خاک بدون ریشه به وسیله قالب های 18×18 سانتی متری از عرصه برداشت شد. این نمونهها به آزمایشگاه منتقل و آزمایش برش مستقیم بر روی آنها انجام شد و با رسم پوش گسیختگی موهر کولمب، مقاومت برشی خاک مسلح شده با ریشه به دست آمد و با نمونههای بدون - ریشه مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است که حضور ریشهها در خاک باعث افزایش چسبندگی و مقاومت برشی خاک 210/ به ترتیب تا 0 41 درصد می شود. همچنین، نتایج نشان میدهد که با افزایش شاخصهای تراکم پوششهای / و 04 گیاهی RAR و RDR چسبندگی و در نتیجه مقاومت برشی خاک نیز افزایش مییابد. بدیهی است این افزایش مقاومت برشی خاک باعث پایداری طبیعی کناره های رودخانه در مقابل فرسایش و تخریب می شود.

کلمات کلیدی

, پایداری کناره رودخانه, تست برش مستقیم, حفاظت سواحل رودخانه, شاخصهای تراکم RAR و RDR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073731,
author = {اکرمیان, محبوبه and دستورانی, محمدتقی and فرزام, محمد and احسان عبدی},
title = {بررسی تأثیر ریشه گز در افزایش چسبندگی و مقاومت برشی خاک کناره های رودخانه کشف رود},
journal = {مهندسی و مدیریت آبخیز},
year = {2019},
volume = {11},
number = {2},
month = {April},
issn = {2251-9300},
pages = {328--335},
numpages = {7},
keywords = {پایداری کناره رودخانه، تست برش مستقیم، حفاظت سواحل رودخانه، شاخصهای تراکم RAR و RDR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر ریشه گز در افزایش چسبندگی و مقاومت برشی خاک کناره های رودخانه کشف رود
%A اکرمیان, محبوبه
%A دستورانی, محمدتقی
%A فرزام, محمد
%A احسان عبدی
%J مهندسی و مدیریت آبخیز
%@ 2251-9300
%D 2019

[Download]