رفتار حرکتی, دوره (10), شماره (33), سال (2018-11) , صفحات (17-34)

عنوان : ( مقایسة تمرین تکلیف‌مدار با فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی )

نویسندگان: حسن کردی , مهدی سهرابی , علیرضا صابری کاخکی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مشاهدة تأثیر هشت هفته مداخلة تمرینی قابل‌اجرا بر رشد مهارت‌های جابه‌جایی و دستکاری، در ساعات درس تربیت‌بدنی مدارس و براساس رویکرد تکلیف‌مدار بود. این پژوهش روی 30 کودک دختر و پسر هفت تا نُه سالة دچار اختلال هماهنگی رشدی شهر تهران انجام شد. مطالعة حاضر به‌شکل نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و با دو گروه مداخلة تکلیف‌محور -15 نفر- و فعالیت معمول -15 نفر- در جریان کلاس تربیت‌بدنی اجرا شد. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامة تشخیصی اختلال هماهنگی رشدی و آزمون مهارت‌های حرکتی درشت- دو بودند. اطلاعات ازطریق آزمون‌ تحلیل واریانس بین‌گروهی با اندازه‌گیری های تکراری تجزیه‌‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرین در کلاس تربیت‌بدنی به روش تکلیف‌مدار به‌صورت معناداری نسبت به تمرین به روش معمول، باعث افزایش عملکرد در خرده‌مقیاس های دستکاری -P < 0.05- به‌جز مهارت ضربه به توپ با دست -F = 2.226, P = 0.147- و خرده‌مقیاس‌های جابه‌جایی -P < 0.01- به‌جز مهارت لی-لی‌کردن -F = 2.869, P = 0.101- می‌شود. همچنین، نتایج نشان داد که برای کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی، مداخلة تمرینی به روش تمرین اختصاصی مهارت و براساس رویکرد بوم‌شناختی تکلیف‌مدار، بر تمرین به‌شکل عمومی با تأکید بر توانایی های عمومی ارجحیت دارد؛ بنابراین، توصیه می شود در برنامه‌ریزی تمرینی این کودکان، معلمان تربیت‌بدنی به طراحی تکلیف‌مدار توجه کنند.

کلمات کلیدی

, مداخلة مدرسه‌محور, اختلال هماهنگی رشد, رویکرد تکلیف‌مدار, مهارت‌های درشت حرکتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073733,
author = {کردی, حسن and سهرابی, مهدی and صابری کاخکی, علیرضا and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {مقایسة تمرین تکلیف‌مدار با فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {33},
month = {November},
issn = {2538-273X},
pages = {17--34},
numpages = {17},
keywords = {مداخلة مدرسه‌محور، اختلال هماهنگی رشد، رویکرد تکلیف‌مدار، مهارت‌های درشت حرکتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسة تمرین تکلیف‌مدار با فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی
%A کردی, حسن
%A سهرابی, مهدی
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J رفتار حرکتی
%@ 2538-273X
%D 2018

[Download]