پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (24), شماره (78), سال (2019-9) , صفحات (33-66)

عنوان : ( بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید دراقتصاد ایران )

نویسندگان: مسعود کیومرثی , محمدطاهر احمدی شادمهری , مصطفی سلیمی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید دراقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی -DSGE- با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدلسازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن رفتار خانوار در زیربخش های مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی متاثر از اعمال تحریم های مالی – انرژی غرب از سال 1390 شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره 1393 – 1368 است. در ابتدا شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات محاسبه شده اند. سپس با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت کارلو زنجیره مارکف، گلمن – بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین موید صحت نتایج برآورد شده می باشند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم های مالی – انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی گردید. نتایج حاصل از شبیه سازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی، از یک طرف مخارج سرمایه گذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی گرفته و از طرف دیگر هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می-گیرند و در نتیجه شکاف تولید در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه گذاری و تورم، بیشترین تاثیرپذیری از تحریم ها را دارند.

کلمات کلیدی

, تحریم اقتصادی, الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی, شکاف تولید, شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073737,
author = {کیومرثی, مسعود and احمدی شادمهری, محمدطاهر and سلیمی فر, مصطفی},
title = {بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید دراقتصاد ایران},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2019},
volume = {24},
number = {78},
month = {September},
issn = {1726-0728},
pages = {33--66},
numpages = {33},
keywords = {تحریم اقتصادی، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، شکاف تولید، شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید دراقتصاد ایران
%A کیومرثی, مسعود
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A سلیمی فر, مصطفی
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2019

[Download]