گردشگری و توسعه, دوره (۷), سال (-)

عنوان : ( بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت )

نویسندگان: فهمیه عباسی , یوسف رمضانی , محمود هوشمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری و اقتصاد مربوط به آن درحال تغییر و تحول است و یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان بهشمار میرود و نقشی حیاتی در اقتصاد جهانی ایفا میکند. گردشگری سالمت، بهمن لة یکی از ابعاد گردشگری، هرگونه مسافرت برای ارتقای سالمت را دربر میگیرد و به توسعة پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک میکند. این پژوهش با هدف بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت انجام شده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و بهلحاظ روش توصیفی ـ پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش را گردشگران خارجی تشکیل داده که بهمنظور فعالیتهای درمانی به شرکتهای گردشگری سالمت مراجعه کردهاند. با استفاده از نمونهگیری قضاوتی -در دسترس-، 271 نفر از این گردشگران -بیماران- برای نمونه انتخاب شدهاند. برای جمعآوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامة استانداردشدة چن و همکاران -2004 -به دو زبان فارسی و عربی با پایایی 91 درصد، و برای آزمون فرضیات و اولویتبندی عوامل مؤثر بر آن از معادالت ساختاری و نرماف ار AMOS و SPSS18 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل سازگاری، سودمندی ادراکشده،کیفیت خدمات ادراکشده، اعتماد ادراکشده، سهولت ادراکشده بهترتیب بر پذیرش اینترنت تأثیرگذار است و به توسعة گردشگری سالمت منجر میشود.

کلمات کلیدی

, توریسمدرمانی, گردشگری سالمت, گردشگری پ شکی, پذیرش اینترنت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073746,
author = {فهمیه عباسی and یوسف رمضانی and هوشمند, محمود},
title = {بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت},
journal = {گردشگری و توسعه},
year = {},
volume = {۷},
issn = {۲۴۲۳-۵۰۷۵},
keywords = {توریسمدرمانی، گردشگری سالمت، گردشگری پ شکی، پذیرش اینترنت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت
%A فهمیه عباسی
%A یوسف رمضانی
%A هوشمند, محمود
%J گردشگری و توسعه
%@ ۲۴۲۳-۵۰۷۵
%D

[Download]