پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (24), شماره (1), سال (2019-2) , صفحات (91-112)

عنوان : ( بررسی عملکرد ریاضی دانشجویان در ارزیابی قلم-کاغذی و پویای الکترونیکی )

نویسندگان: فهیمه کلاهدوز , فرزاد رادمهر , سیدحسن علم الهدائی , مجید میرزا وزیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه‌ حاضر بررسی توانایی دانشجویان سال اول رشته ریاضی در استفاده از یک قضیه‌ ریاضی در حل یک مسئله از طریق ارزیابی قلم-کاغذی و ارزیابی پویای الکترونیکی بود. در این پژوهش از روش نمونه ­گیریِ در دسترس و هدفمند استفاده شد. 35 نفر از دانشجویان یکی از دانشگاه‌های دولتی کشور داوطلبانه در این مطالعه حضور داشتند. جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها با دو رویکرد کمّی و کیفی در قالب پژوهش ترکیبی صورت گرفت. روش‌ کمّیِ استفاده شده روش توصیفی بود. همچنین برای مقایسه عملکرد دانشجویان در ارزیابی قلم-کاغذی و عملکرد آنها در ارزیابی پویا از طرح شبه آزمایشی استفاده شد. در رویکرد کیفی بررسی نگرش دانشجویان به ارزیابی پویا در نتیجه‌ مصاحبه نیمه­ ساختار یافته با برخی از دانشجویان انجام گرفت. تحلیل داده‌ها نشان داد که اغلب دانشجویان در اِعمال شرایط قضیه برای حل مسئله عملکرد موفقی در ارزیابی قلم-کاغذی ندارند و عملکرد آنها در ارزیابی پویا بعد از دریافت بازخوردهای آموزشی ارتقا یافته است. همچنین اغلب دانشجویان بر این باور بودند که دریافت بازخوردها در مسیر ارزیابی پویا بر عملکرد آنها تاثیر مثبتی داشته و به آنها کمک کرده است تا درک بهتری از قضیه مورد نظر داشته باشند. با توجه به یافته‌ها به نظر می‌رسد ارزیابی پویا یکی از روش­های مؤثر ارزیابی برای دروس ریاضی دانشگاهی است و می­تواند به بهبود یادگیری ریاضی دانشجویان کمک کند.

کلمات کلیدی

, درک قضایای ریاضی, دانشجویان رشته ریاضی, کاربرد قضیه, ارزیابی قلم- کاغذی, ارزیابی پویای الکترونیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073755,
author = {کلاهدوز, فهیمه and رادمهر, فرزاد and علم الهدائی, سیدحسن and میرزا وزیری, مجید},
title = {بررسی عملکرد ریاضی دانشجویان در ارزیابی قلم-کاغذی و پویای الکترونیکی},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی},
year = {2019},
volume = {24},
number = {1},
month = {February},
issn = {۱۰۲۱-۵۱۰۷},
pages = {91--112},
numpages = {21},
keywords = {درک قضایای ریاضی، دانشجویان رشته ریاضی، کاربرد قضیه، ارزیابی قلم- کاغذی، ارزیابی پویای الکترونیکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد ریاضی دانشجویان در ارزیابی قلم-کاغذی و پویای الکترونیکی
%A کلاهدوز, فهیمه
%A رادمهر, فرزاد
%A علم الهدائی, سیدحسن
%A میرزا وزیری, مجید
%J پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی
%@ ۱۰۲۱-۵۱۰۷
%D 2019

[Download]