دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (49), شماره (2), سال (2019-4) , صفحات (275-287)

عنوان : ( بررسی اثر فلاونوئیدها در القای مقاومت علیه پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani )

نویسندگان: فهیمه مروی , پریسا طاهری , مجتبی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، برای تعیین سطوح مقاومت رقم های لوبیا به Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی طوقه و ریشه آزمون بیماری زایی به دو روش دیسک برگی در شرایط آزمایشگاه و مایه زنی گیاه چه ها در گلخانه انجام شد. سپس حساس ترین رقم لوبیا -رقم ناز، به دلیل دارا بودن توجیه اقتصادی- برای ارزیابی امکان القای مقاومت با فلاونوئیدهایی نظیر کوئرستین -Quercetin- نارینجنین -Naringenin- و بررسی برخی سازوکار های دخیل در القای مقاومت استفاده شد. جهت بررسی تأثیر غلظت های مختلف - 111 تا 011 میکروگرم بر میلی لیتر- این فلاونوئیدها در القاء مقاومت در لوبیا علیه R. solani ، گیاه چه ها با غلظت های مختلف فلاونوئیدها تیمار شدند. گیاهان تیمارشده و شاهد با قارچ بیمارگر مایه زنی شدند و شاخص بیماری یک هفته بعد از مایه زنی محاسبه شد. نتیجه ها نشان دادند که غلظت های مختلف کوئرستین و نارینجنین در کاهش شاخص بیماری تأثیر متفاوتی داشتند. کوئرستین در غلظت های 211 تا 011 میکروگرم در میلی لیتر موجب کاهش معنی دار پیشرفت بیماری شد و بهترین فاصله زمانی بین تیمار و مایه زنی سه روز بود. غلظت های 111 و 211 میکروگرم بر میلی لیتر نارینجنین و 111 میکروگرم بر میلی لیتر کوئرستین باعث کاهش معنی دار پیشرفت بیماری نشد. ارزیابی سطوح کالوز، سوپراکسید و هیدروژن پراکسید در گیاه چه های تیمارشده با کوئرستین در زمان های مختلف پس از مایه زنی توسط R. solani نشان داد که کوئرستین با افزایش سرعت و شدت تولید این ترکیب های دفاعی موجب القای مقاومت در لوبیا علیه بیمارگر می شود.

کلمات کلیدی

, سازوکار های دفاعی, کالوز, کوئرستین, مقاومت القایی, نارنجنین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073756,
author = {مروی, فهیمه and طاهری, پریسا and ممرآبادی, مجتبی},
title = {بررسی اثر فلاونوئیدها در القای مقاومت علیه پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani},
journal = {دانش گیاه پزشکی ایران},
year = {2019},
volume = {49},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-4781},
pages = {275--287},
numpages = {12},
keywords = {سازوکار های دفاعی، کالوز، کوئرستین، مقاومت القایی، نارنجنین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر فلاونوئیدها در القای مقاومت علیه پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani
%A مروی, فهیمه
%A طاهری, پریسا
%A ممرآبادی, مجتبی
%J دانش گیاه پزشکی ایران
%@ 2008-4781
%D 2019

[Download]