مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, Volume (8), No (29), Year (2019-3) , Pages (261-275)

Title : ( راهبردهای دستیابی مدیریت پایدار آب زیرزمینی )

Authors: akbar alipour , hashem derakhshan , Kamran Davary ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

آب زیرزمینی حیاتی‏ترین منبع تأمین آب در ایران است که برداشت پایدار از آن از ضروریات اجتناب‌ناپذیر محسوب می‏شود؛ اما اضافه برداشت و غفلت از تبیین معیاری معقول برای بهره‏برداری از آب زیرزمینی در بسیاری از محدوده‏های مطالعاتی پایداری این منبع حیاتی را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. علاوه بر این، تغییر اقلیم و در نتیجه کاهش تغذیۀ آب‏ زیرزمینی بر این ناپایداری افزوده است. مجوزهای بهره‏برداری از آب زیرزمینی توانایی سازگاری با تغییرات آب‏وهوایی و ایجاد تطابق با تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی را ندارد و نمی‏توان توسط آن‏ها به پیامدهای نامطلوب برداشت از آب زیرزمینی توجه و آن‌ها را پیگیری کرد. در این مقاله، به منظور بررسی پیامدهای نامطلوب برداشت از آب‏زیرزمینی، کل ذخیرۀ با کیفیت مناسب آبخانه در قالب سه سناریوی ایدئال، معقول و حداقلی مبتنی بر محدودیت‏های بهره‏برداری از آب‏ زیرزمینی تحلیل شده است. با توجه به گسترش پیامدهای نامطلوب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، اکثریت محدوده‏های مطالعاتی از تراز بهره‏برداری پایدار عبور کرده‏اند و هم‏اکنون در سناریوی سوم -حداقلی- قرار دارند. بنابراین این سناریو مورد توجه بیشتر قرار گرفته و الزامات مورد نیاز برای حفظ شرایط موجود و همچنین حرکت به سمت مدیریت پایدار آب‏ زیرزمینی پیشنهاد و تحلیل شده است.

Keywords

آبدهی پایدار؛ ابرخشکسالی؛ قیمت آب؛ مدیریت پایدار آب‏زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073778,
author = {Alipour, Akbar and Derakhshan, Hashem and Davary, Kamran},
title = {راهبردهای دستیابی مدیریت پایدار آب زیرزمینی},
journal = {مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی},
year = {2019},
volume = {8},
number = {29},
month = {March},
issn = {2538-5038},
pages = {261--275},
numpages = {14},
keywords = {آبدهی پایدار؛ ابرخشکسالی؛ قیمت آب؛ مدیریت پایدار آب‏زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبردهای دستیابی مدیریت پایدار آب زیرزمینی
%A Alipour, Akbar
%A Derakhshan, Hashem
%A Davary, Kamran
%J مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
%@ 2538-5038
%D 2019

[Download]