حکمت اسرا, دوره (7), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (97-120)

عنوان : ( تبیین تجسم اعمال براساس نظریهٔ «اضافه اشراقی» ملاصدرا )

نویسندگان: مریم محبتی , علیرضا کهنسال , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجسم اعمال بهترین توجیه برای توضیح جزا و مکافات اخروی است؛ زیرا مبنای آن اضافۀ اشراقی است. براساس اضافۀ اشراقی، بینونت اعمال و نفس ازبین می‎رود و به‌جای آن عینیت صور اخروی و نفس برقرار می‎شود؛ زیرا صور اخروی از لوازم و شئونات نفس‌اند. هدف این پژوهش نیز تحلیل تجسم اعمال براساس مبانی اضافۀ اشراقی ملاصدراست. در آثار ملاصدار، با دو تفسیر از تجسم اعمال روبه‌روییم: ۱- در قیامت، نتایج و آثار اعمال آشکار می‎شوند؛ ۲- در قیامت، خود عمل آشکار می‎شود؛ اما اخروی. این‌دو نظریه در عرض هم نیستند، بلکه یکی نظریۀ میانی و دیگری نظریۀ نهایی ملاصدراست. البته تأکید این مقاله بر نظریۀ دوم است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که در نظریۀ تجسم اعمال، همان‌قدرکه اعمال در چینش حوادث آخرت سرنوشت‎سازند، ادراکات نیز دخیل‎اند؛ یعنی ادراکات و اعمال آدمی براثر تکرار، ملکۀ انسان می‌شوند و باطن انسانی را می‎سازند. باطن آدمی نیز در قیامت به یکی از صور اخروی تجسم می‎یابد و حشر انسانی متناسب با آن صور است.

کلمات کلیدی

معاد؛ تجسم؛ اضافۀ اشراقی؛ نفس؛ عمل و ادراک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073779,
author = {محبتی, مریم and کهنسال, علیرضا and جوارشکیان, عباس},
title = {تبیین تجسم اعمال براساس نظریهٔ «اضافه اشراقی» ملاصدرا},
journal = {حکمت اسرا},
year = {2016},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-2916},
pages = {97--120},
numpages = {23},
keywords = {معاد؛ تجسم؛ اضافۀ اشراقی؛ نفس؛ عمل و ادراک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین تجسم اعمال براساس نظریهٔ «اضافه اشراقی» ملاصدرا
%A محبتی, مریم
%A کهنسال, علیرضا
%A جوارشکیان, عباس
%J حکمت اسرا
%@ 2383-2916
%D 2016

[Download]