کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (7), شماره (2), سال (2019-1) , صفحات (31-47)

عنوان : ( ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی )

نویسندگان: مهدی اخلاقی , سعید طریقی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر اثرات ضد باکتریایی عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی اَفسنطین، بابونه، زیره سبز، بادرنجبویه، آنغوزه، عرعر و اُکالیپتوس علیه باکتری Erwinia amylovora مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون بیماری زایی جدایه ها روی میوه نارس گلابی رقم اسپادونا انجام شد و بیماری ز اترین جدایه جهت ادامه آزمایش ها انتخاب گردید. حساسیت جدایه منتخب به دو ترکیب مسی و پنج آنتی بیوتیک سنجیده شد. اثر ضد باکتریایی عصاره ها در سه غلظت مختلف با استفاده از روش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی اثر هم افزایی با ترکیبات مسی از عصاره گیاه بادرنجبویه که دارای بیشترین اثر ضد باکتریایی بود استفاده شد. همچنین نقش عصاره گیاه بادرنجبویه در القای مقاومت، بر روی نهال گلابی رقم اسپادونا بررسی شد. نتایج نشان داد عصاره بادرنجبویه با میانگین قطر هاله بازدارنده 66 / 15 میلیمتر دارای بیشترین اثر ضد باکتریایی بر روی جدایه GA3 بود. عصاره گیاهان بابونه و عرعر در تمامی غلظت های بهکار برده شده فاقد اثر کُشندگی بودند. همچنین نتایج نشان از عدم تاثیر هم افزایی عصاره بادرنجبویه و ترکیبات مسی مورد آزمایش داشت. نتایج اثرات القای مقاومت در گیاه توسط عصاره باردنجبویه مثبت ارزیابی شد. بررسی آنزیم آنتی اُکسیدانتی گایاکول پراکسیداز در هفت زمان مورد بررسی بیانگر افزایش سطح این آنزیم در 24 ساعات اولیه نسبت به شاهد و تیمار باکتری بود. نتایج این تحقیق میتواند راهکارهای جدیدی را در تحقیقات آینده به منظور کنترل بیماری آتشک درختان میوه دانهدار، از طریق استفاده از مواد موثره گیاهان دارویی ارائه دهد.

کلمات کلیدی

, آتشک, کنترل زیستی, عصاره گیاهی, گیاه دارویی, گایاکول پراکسیداز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073780,
author = {اخلاقی, مهدی and طریقی, سعید and طاهری, پریسا},
title = {ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی},
journal = {کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {2},
month = {January},
issn = {2322-2883},
pages = {31--47},
numpages = {16},
keywords = {آتشک، کنترل زیستی، عصاره گیاهی، گیاه دارویی، گایاکول پراکسیداز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی
%A اخلاقی, مهدی
%A طریقی, سعید
%A طاهری, پریسا
%J کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
%@ 2322-2883
%D 2019

[Download]