تاریخ علم, دوره (13), شماره (1), سال (2015-8) , صفحات (51-63)

عنوان : ( روشهای تمثیلی و اندیشه های کهانت در فردوس الحکمه ابن ربّن طبری )

نویسندگان: محبوبه فرخنده زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانش پزشکی در آغاز پیشینه ی تاریخی خود با خرافات و روشهای سحرآمیز همراه بود. پس از آنکه پزشکی از خرافات جدا شد و برپایه اصل کلی و تجربه بالینی قرار گرفت، کماکان روشهای غیر علمی در آن تأثیرگذار بوده است. فردوس الحکمه نخستین از جمله نخستین آثار جامع پزشکی دوره اسلامی است اما در آن میتوان اشارات و تجویز روشهای غیر علمی را به وفور مشاهده کرد. در این مقاله که به روش توصیفی و با تکیه بر فردوس الحکمه طبری گردآوری شده است، تلاش می شود به کاربرد و اثر بخشی طلسمات، تعاویذ و روشهای جادویی در دانش پزشکی پرداخته شود. یافته های پژوهش حاکی از آنست که طبری به تأثیر و ارتباط علم تنجیم و خواص جانداران و کارکرد طلسمات در دانش پزشکی اعتقاد داشته است؛ از اینرو وی با تأثیرپذیری از مکاتب پزشکی تمدنهای پیشین و باورپذیری از طبابت عامیانه، سحر و جادو را منشأ بروز بیماری دانسته و در درمان بیماریها و تجویز دارو شیوه های آمیخته با خرافات و کارکرد تعاویذ را از نظر دور نداشه است و به سحر و طلسم های مختلف توسل می جوید.

کلمات کلیدی

, جادو, طلسم, دانش پزشکی, فردوس الحکمه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073821,
author = {فرخنده زاده, محبوبه},
title = {روشهای تمثیلی و اندیشه های کهانت در فردوس الحکمه ابن ربّن طبری},
journal = {تاریخ علم},
year = {2015},
volume = {13},
number = {1},
month = {August},
issn = {1735-0573},
pages = {51--63},
numpages = {12},
keywords = {جادو، طلسم، دانش پزشکی، فردوس الحکمه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشهای تمثیلی و اندیشه های کهانت در فردوس الحکمه ابن ربّن طبری
%A فرخنده زاده, محبوبه
%J تاریخ علم
%@ 1735-0573
%D 2015

[Download]