بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین , 2002-05-22

عنوان : ( منظری نو از ساختار تشکیکی هستی در حکمت متعالیه )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار دو بحث اساسی در حوزه حکمت متعالیه تبیین می شود: الف-نقد و بررسی الگوهای ارائه شده از ساختار تشکیکی هستی و ارائه صحیح ترین الگو قابل قبول. ب-تبیین لوازم و مقتضیات ضروری الگو تشکیکی-اتصالی هستی بنابر مبانی صدرایی. الف-نقد و بررسی الگوهای تشکیکی

کلمات کلیدی

, اصالت وجود؛ وحدت حقیقت وجود؛ الگوی تشکیکی وجود؛ مراتب هستی؛ الگوی تشکیکی, اتصالی هستی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073831,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {منظری نو از ساختار تشکیکی هستی در حکمت متعالیه},
booktitle = {بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین},
year = {2002},
location = {ايران},
keywords = {اصالت وجود؛ وحدت حقیقت وجود؛ الگوی تشکیکی وجود؛ مراتب هستی؛ الگوی تشکیکی-اتصالی هستی؛},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T منظری نو از ساختار تشکیکی هستی در حکمت متعالیه
%A جوارشکیان, عباس
%J بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین
%D 2002

[Download]