پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (9), شماره (34), سال (2019-5) , صفحات (115-130)

عنوان : ( تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , حمیده حمیده پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عمده مطالعات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد نادیده گرفتن بحث اثرات وابستگی فضایی کشورها بر همدیگر، منجر به برآوردهای اریب و ناکارا و نتایج نادرست خواهد شد. یک کشور در فرایند رشد اقتصادی نخست تحت تأثیر موقعیت مکانی، شرایط داخلی و توانمندی‌های خود و سپس تحت تأثیر عملکرد کشورهای مجاور و شرکای تجاری قرار می‌گیرد که اثرات سایر کشورها بر رشد یک کشور تحت عنوان اثرات فضایی و وابستگی فضایی مطرح می‌شود. از این رو، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش پانل پویای فضایی در دو گروه کشورهای توسعه یافته -عضو سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی- و کشورهای در حال توسعه -عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو- طی دوره زمانی 2015-2001 می‌پردازد. نوآوری این پژوهش در بکارگیری ماتریس وزن فضایی پویا برگرفته از تجارت دوطرفه کشورها است که این ماتریس طی زمان متغیر است. در بررسی فضایی مدل رشد، وجود اثرات سرریز مثبت رشد از یک کشور به شرکای تجاری‌اش در هر دو کشور توسعه یافته و در حال توسعه تأیید شد. طبق مقایسه نتایج، فقط عامل سرمایه فیزیکی بر بهبود رشد کشورهای در حال توسعه اثرگذار بوده است، در حالی‌که در کشورهای توسعه یافته علاوه بر سرمایه فیزیکی دو عامل سرمایه انسانی و تجارت زمینه رشد بیشتر را فراهم نمودند. به منظور بهره‌گیری از اثرات مثبت تجارت در ارتقا رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو، پیشنهاد می‌شود ایجاد تغییرات سیاستی و نهادی در برنامه‌های توسعه اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

رشد اقتصادی؛ مدل سولو تعمیم‌یافته؛ پانل پویا فضایی؛ ماتریس وزن فضایی پویا؛ تجارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073848,
author = {کهنسال, محمدرضا and حمیده پور, حمیده},
title = {تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2019},
volume = {9},
number = {34},
month = {May},
issn = {2228-5954},
pages = {115--130},
numpages = {15},
keywords = {رشد اقتصادی؛ مدل سولو تعمیم‌یافته؛ پانل پویا فضایی؛ ماتریس وزن فضایی پویا؛ تجارت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت
%A کهنسال, محمدرضا
%A حمیده پور, حمیده
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2019

[Download]